ROMARBREVET – EVANGELIET FÖRKLARAT!

 

Gud frid kära vänner. Jag vill beskriva Evangeliet och de kristna trons grunder via Romarbrevet. Självfallet är Alla brev i Nya Testamentet viktiga, de beskriver tillsammans Evangeliet och Kristi lära, ”summan av Guds Ord är sanning” som Bibeln lär. Vi läser också i Bibeln att ”Guds Ord är liv och läkedom”. Men, en medicin måste ha Alla dess ingredienser på plats annars blir den verkningslös, om vi lägger till en ingrediens eller tar bort en ingrediens så kan medicinen t o m bli farlig och skadlig. Det är likadant med Guds Ord och Evangeliet.

Syndafallet kom till genom att Djävulen ifrågasatte Guds Ord med att säga ”Har Gud verkligen sagt”. Och när Jesus frestades i öknen i 40 dagar, så försökte Satan få Jesus på fall genom att just förvränga Guds Ord, då han tog Skriftställen ut ur sitt sammanhang. Och som Bibeln säger ”Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds Ord” (1 Petr.4:11), och ”men du ska predika det som stämmer med den sunda läran” (Tit.2:1). Så vi måste stå fasta vid Guds Ord, rent och oförfalskat, stå fasta vid Hela evangeliet och Kristi lära. Precis som hundratals år av Väckelserörelser gjorde, dessa pionjärer och väckelsebärare från första halvan av 1900-talets Pingstväckelse, Folkväckelsen från 1800-talet, Metodistväckelsen från 1700-talet o s v. Vi läser deras predikningar och böcker och ser att de predikade och gav ut ett sant och helt Evangelium utan kompromiss.

Idag lever vi i den av Bibeln profeterade ”Sista tidens stora avfall från kristna tron”, och miljoner troende går in i olika villoläror, men låt oss stå fasta i Klassisk väckelsekristendom. Men, Är det något brev i Bibeln som verkligen på ett väldigt heltäckande sätt beskriver Evangeliet och Kristi lära så är det Romarbrevet. Om vi ser till de allra första kapitlen så förklarar brevet människans absoluta Behov av frälsning, av att få Syndernas förlåtelse. Det är viktigt och helt avgörande att vi förstår vårt Behov av Frälsning…

Vi kan läsa Rom.1:29-32: ”De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa”… Det räcker med att läsa vilken Historiebok eller Dagstidning som helst för att inse sanningen i detta Skriftställe. Och ser vi på våra egna liv i Backspegeln så förstår vi att vi har misslyckats och brustit mot en stor mängd av Guds bud och lagar. Vem har inte t ex gjort sig skyldig till girighet, elakhet, avund, illvilja, förtal och kärleksparet?…Såhär säger också Rom.3:10-18: ”Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Gudsfruktan inför sina ögon”. 

Men, sedan går Romarbrevet vidare med de oerhört underbara och Goda Nyheterna att Jesus Kristus, Gud själv som människa kom till mänskligheten för att lida och dö för alla våra synder så att vi blir Förlåtna och fria från synden. Romarbrevet förklarar att vi blir Rättfärdiggjorda genom Tro på Jesus och det Han gjorde på Korset. Vi kan läsa Rom.3:23-25: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron”…Detta innebär att vi får det Rätt ställt med Gud, d v s har frid med Gud och att vi blir ”Friköpta”. Att bli ”Friköpt” innebär att Jesus betalade Priset för våra synder på Korset, Han tog Straffet för vår synd, som t ex Jes.53 i Bibeln beskriver. Om vi begår brott i samhället så blir det Rättegång, Domstol samt ett Straff. Och det kommer att bli en gigantisk Domstol inför Gud för Alla människor, detta eftersom Gud är inte bara kärlek, utan Han är också Helig, Sann och Rättfärdig, synden/”brotten” måste rannsakas och dömas…Men, Jesus tog alltså ”vårt” Straff på sig ”istället för oss” så att vi är Frikända och Benådade på denna Domens dag!

Denna Frälsning är, som Ordet säger, helt fritt givet av Guds Nåd genom tro. Du kan inte Förtjäna frälsningen, i alla andra religioner måste du förtjäna frälsning och en plats i Himlen genom goda gärningar, för att liksom ”blidga” Gud och så kvittera ut dina onda, dåliga gärningar…, men så är det inte med Jesus frälsning, ty Gud visste att vi inte klarar av ett fullkomligt liv i oss själva, i vår egen förmåga. En undersökning säger att en människa syndar över 100 000 gånger under sin livstid, men det räcker med en enda synd, en liten lögn eller ett förtal och man blir portad från Himlen, ty ingen synd kan komma in dit…men, Jesus tog alltså dina synder på sig på Korset och gick i graven med dem, de är borta och utplånade…så du kan alltså inte förtjäna frälsningen och evigt liv i Himlen, enda sättet är att i Tro ta emot denna frälsning som en fri gåva av nåd från Gud till dig…Och då är det ju en del som misstolkar Evangeliet och tror att det är Fritt att leva i synd och olydnad…

Romarbrevet svarar på detta i Rom.6:1-6: ”Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa Har blivit Korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall Berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden”…Detta innebär att Jesus faktiskt tog vår Syndanatur på Korset och gick i graven med det, och när Han på 3:je dagen Uppstod från de döda så var det för att vi ska bli andligt ”Födda på nytt” till ”Nya skapelser i Kristus”, såsom Bibeln förklarar. Vi kan få detta övertydligt bekräftat av t ex Ef.4:22-24: ”Ni har Lämnat ert förra liv och lagt av den Gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den Nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

Det kristna Dopet Manifesterar och Symboliserar denna verklighet där din gamla syndamänniska går i graven, och du Uppstår till Nytt liv i Kristus, precis som vi nyss läste i Romarbrevet kapitel 6. Jesus och Guds Ord är förövrigt tydlig med att bli Kristen och frälst måste innebära en Andlig Pånyttfödelse där det gamla syndalivet lämnas och man följer Jesus i tro och lydnad. Men, många förstår inte Hur detta ”Nya liv i Kristus” fungerar, de märker att Syndanaturen ändå plågar dem och gör det svårt att lyda Gud. De behöver läsa vidare i Romarbrevet, vi läser Rom.8:5-9, 12-14: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte Honom”…Från vers 12: ”Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni Genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som Drivs av Guds Ande är Guds söner”…

Alltså, Andens liv i oss helgar, vi kan få detta bekräftat i Guds Ord på många ställen, låt oss läsa t ex 1 Petr.1:2: ”Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas Genom Andenså att ni Lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod”. Och Gal.6:7-8 säger såhär: ”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv”.

Låt oss också läsa Gal.5:16-25: ”Vad jag vill säga är detta: Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni Leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: DE SOM LEVER så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är KÄRLEK, GLÄDJE, FRID, TÅLAMOD, VÄNLIGHET, GODHET, TROHET, MILDHET och SJÄLVBEHÄRSKNING. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”…

Bibeln undervisar massivt hur Andens liv i den troende är helt avgörande för att kristna livet ska fungera, du har t ex också Jesu liknelse om Honom som ”vinstocken” och de troende som grenar i detta ”Jesusträd” (Joh.15:1-8). ”Vin” är ju symbolik för Anden, och vi får del av Andens liv när vi är ihopkopplade med Jesus. På ”frukten” i den troendes liv känner man igen vilket träd denne är ihopkopplad med, som Jesus säger i sitt Ord.

Vi har nu läst om vikten av att Leva efter Anden, att Helgas genom Anden, att Vandra i Anden och Följa den Helige Ande. Hur, kanske du tänker, ska jag göra allt detta? Låt oss därför läsa Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden”. Svaret är att vi låter oss Varje dag bli Uppfyllda av Guds Ande och inte av det s k ”världsliga”. Vi öppnar våra Hjärtan till Jesus i bön, Bibelläsning, lovsång och tillbedjan och då Uppfylls vi av den Helige Ande vilket är Gudsgemenskapen, Jesu underbara närvaro. Och då fungerar det kristna livet i Guds vilja och kraft, alltså inte i egen kraft och förmåga, vilket ju vore s k ”Lagiskhet”, Nej, i den Helige Andes livgivande kraft är det vi lever och fungerar... Ni kanske känner till berättelse om Marta och Maria i Bibeln (Luk.10:38-42). Hur Marta arbetar med en massa praktiskt för att tjäna Herren, medans Maria sitter vid Jesu fötter för att ta in av Ordet och Herrens närvaro, d v s det ”Andliga”. Då klagar Marta på sin syster Maria men Jesus tillrättavisar Marta och inte Maria, ty man måste först börja med det ”andliga” och därefter kommer arbetandet….och då i Andens livgivande kraft.

Du kanske tänker att Helige Ande har ju redan tagit boning i dig som ”andligt pånyttfödd” troende. Ja, det är sant, Guds Ord säger ju det många gånger tydligt. Men, du är ändå inte Automatiskt Uppfylld av Andens närvaro, liv och kraft. Det är ju därför t ex Gal.5:16 och framåt, likaså Rom.8:4 och framåt undervisar om att vi behöver Välja Andens liv och ledning varje dag och stund, eftersom vi kan som Ordet säger hamna i ”köttslighet”, d v s olydnad, världslighet och synd…Likaså läser vi hur lärjungarna långt efter Pingstdagens Andedop låter sig bli Uppfyllda av den Helige Ande, det står i Apg.4:31, 13:52.

Det finns faktiskt ett Skriftställe som beskriver Hur vi blir Uppfyllda av den Helige Ande, och det är Joh.7:37-39, vi läser: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon Törstar, så kom till Mig och Drick! Den som Tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på Honom”…När du alltså Längtar/Törstar efter Jesus och kommer till Honom med öppet Hjärta och bara Tar emot i tro, ja, då blir du Uppfylld av den Helige Ande, av dessa livgivande strömmar av levande vatten som Ordet beskriver…

Om du har Synd i ditt liv, om du lever i medveten och obekänd synd så blir det som Stenar i en brunn som täpper till det friska flödet. Men, i så fall så Bekänner vi synden, vi Omvänder oss och Lämnar synden och då Förlåter och Renar Jesus oss. Så lär oss Guds Ord, t ex 1 Joh.1:9 och Jak.5:16, vi läser 1 Joh.1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”. Och Jak.5:16: ”Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir Botade”. Detta Är Guds Nåd, den Aktiveras när vi Bekänner våra medvetna synder och Omvänder oss, då renar Jesu blod från synden, och detta är också en självklar del av den kristnes vandring i Helgelse. Om du Syndar och struntar i Andens liv och helgelse och Vägrar omvändelse så öppnar du Dörrar för fienden, för den Onde att komma in och plåga dig och förstöra för dig, ja ”leka katt och råtta”. Den Helige Ande är just ”Helig”, och Han bejakar inte ett syndfullt liv. Du kan inte bli eller förbli Uppfylld av Guds närvaro, den Helige Andes närvaro samtidigt som du hänger dig åt uppenbar synd…Men, vi ska inte låta oss bli bedragna, ty Jesus Har gett oss en Fullständig Seger över Satan, och Seger över all synd. Jesu blod renar oss och Jesus har All makt på Himlen och på jorden. Vi Är trygga i Honom, ja, dolda i Honom då vi förblir i Honom genom den Helige Andes Uppfyllelse, denna så välsignade Gudsgemenskap. Och vi låter oss ännu mera, varje dag bli just Uppfyllda av den Helige Ande, av Jesu Kärleks- och Härlighets närvaro.

Nu har ni fått Evangeliet kära vänner, och de kanske viktigaste av de Kristna Grunderna, var välsignad, Amen.

 


KRISTEN/FRÄLST = ANDLIGT PÅNYTTFÖDD! Eller räcker det med Munnens Bekännelse?

Vad innebär Frälsningen som Jesus gav? Ja, det innebär att du har fått Syndernas förlåtelse, du har frid med Gud och evigt liv i Himlen. Detta eftersom Jesus tog all din synd på sig på Korset, Han betalade priset för din frihet, Jesus tog själva Straffet för dina synder så att du är frikänd och benådad på Domens dag. Vi har anledning att tacka Jesus Frälsaren i all evighet. Och vi tar emot denna enorma Guds frälsning genom att Tro på Jesus och det Han gjort för oss, genom att bekänna Jesus som vår Frälsare och Herre. Och denna frälsning är helt givet av Guds nåd, du kan alltså inte förtjäna denna frälsning på något som helst vis.

Men, vad innebär Frälsningen rent konkret? Vad är det som händer med dig när du väl tagit emot Jesus i ditt liv? Svaret är att väldigt mycket händer, något Radikalt annorlunda sker med dig, eller borde alltså ske om du verkligen blivit frälst. Låt oss läsa Jesu egna Ord i Joh.3:3-6: ”Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir FÖDD PÅ NYTT kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är FÖTT AV ANDEN är ande”…Hur vet vi att någon eller vi själva verkligen tagit emot Jesus och frälsningen? Räcker det med en munnens bekännelse och ett påstående att man tror? Jesus själv beskriver Frälsningen som en ”andlig pånyttfödelse”, d v s det händer något väldigt radikalt där något helt nytt skapas och blir till...

När jag mötte Gud väldigt omtumlande och påtagligt 17/8-95 så upplevde jag hur mitt inre blev helt nytt, ett underbart himmelskt ljus strålade in i mitt innersta. Jag hade ensam hemma i min lilla etta i Borås ropat till Gud ”Om Du verkligen finns så visa mig det Nu!”. Jag upplevde det som att om jag tog steget att tro på Jesus och överlåta mitt liv till Gud så skulle ”den gamle Peter” dö, jag skulle inte längre vara min egen herre, Jesus skulle ta över rodret, så jag behövde ett verkligt möte med Gud själv. Gud hörde mitt hjärtas allvar och Jesus uppenbarade sig för mig, hela rummet blev bländande vitt, jag översköljdes av en oerhört helig och Härlighetsfylld Gudsnärvaro, Jesu kärlek och frid omslöt mig. Jag bad i tårar frälsningsbön, i omvändelse, överlåtelse och tro. Nästa dag hade hela naturen fått färg på nått vis, den tomhet, ensamhet och meningslöshet jag tidigare känt var som bortblåst, jag hade ljusa tankar i glädje, jag var en helt ny människa.

Jag läser ofta gamla väckelseskildringar från t ex Folk- och Pingstväckelsen från 1800-talet och 1900-talets första hälft, och i dessa vittnesbörd står det ofta hur den frälsningssökande "kom igenom" eller att man "bad igenom" någon till frälsning, ja, till andlig pånyttfödelse. Det kunde ta timmar, dagar och ännu längre innan någon äntligen upplevde Guds frid och frälsning…Vi i ”modern svensk kristenhet” har tyvärr i mångt och mycket kommit bort från ”den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga” (Jud.1:3). Vi behöver knyta ann till den tro, det liv som Väckelserörelserna och väckelsepionjärerna hade förr, sådana som Finney, Moody, Spurgeon, Frank Mangs och Lewi Pethrus m fl.

Vi läser 2 Kor.5:17: ”Om någon är i Kristus är han en NY SKAPELSE. Det gamla är förbi, se, det Nya har kommit”…Om du verkligen tagit emot Frälsningen blev du det som Bibeln alltså kallar ”andligt född på nytt” och ”en ny Skapelse i Kristus”, vilket innebär att Guds Ande har tagit boning i dig. Gud är Ande, och det är genom Guds Ande som vi kommer in i Guds familj såsom Guds barn. Den ”gamle du” är borta, och den ”nye du” är i Kristus, den andligt ”Pånyttfödde” du är här. Bibeln säger såhär i Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den NYA MÄNNISKAN, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

Gamla Testamentet profeterade om den andliga Pånyttfödelsen, i Hes.36:26-27 står det: ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ANDE KOMMA IN I ER. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem”. Här, liksom i många Skriftställen i Nya Testamentet så får vi också veta hur det kristna livet ska levas i lydnad till Gud, i Jesu efterföljelse. Det stod att Guds Ande i oss gör så att vi kan vandra efter Guds stadgar och lagar, d v s inte i egna s k ”Laggärningar”, i egen kraft och förmåga. Detsamma säger t ex Romarbrevets 8 kapitel där temat är just att vi i Andens liv besegrar det s k ”köttet” eller synden, i Rom.8:13-14 står det: ”Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner”.

Vi fortsätter läsa i Rom.8, vers 15-16: ”Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!". ANDEN SJÄLV VITTNAR med vår ande att vi är Guds barn”. Rom.8:16 säger att Guds Ande vittnar i vårt innersta att vi är Guds barn...Det är alltså så en troende vet att man Verkligen är Frälst! Ett annat Bibelställe talar om att Anden är ett ”sigill” eller med andra ord ett ”kvitto”/bevis på frälsningen, vi läser Ef.1:13-14: ”I Honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade Helige Ande som ett Sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris”…

Det är ganska självklart att en kristen, en frälst människa måste vara ”andligt född på nytt” eftersom det, som sagt är via Guds Ande du kommer in i Guds familj och blir ett Guds barn. Din andliga gemenskap med Gud sker också i Guds Ande. När du blir andligt Pånyttfödd så kopplas liksom ditt inre in i det himmelska, in i gemenskapen med Jesus och Hans eviga Rike. Det är som när du stoppar in en sladd in i väggens strömkontakt, det uppstår en kraftfull kontakt och Gudslivet strömmar in i dig…


Kära vänner, det är viktigt att förstå att det finns 2 olika Riken i tillvaron. Och det är världens/den Ondes rike, och så är det Guds Rike. Bibeln säger i Kol.1:13: ”Han har frälst oss från Mörkrets Välde och fört oss in i sin älskade Sons Rike”. Detta innebär att det aldrig kan bli en sammanblandning av Världen i all sin Gudsföraktande syndfullhet och Guds rike i all sin renhet och helighet. I Matteus kapitel 25 finns berättelsen om de tio jungfruna, jungfrur står här som en liknelse för troende, de kallade alla Jesus för Herre, men Jesus sade till fem av dem att ”Jag känner er inte”. Varför? Därför att som berättelsen säger, de fem saknade olja i sina lampor, ”olja” är en symbol för den Helige Ande, och Jesus kunde inte känna dem eftersom gemenskap med Gud sker genom den Helige Ande…

Käre vän, om du inte är andligt född på nytt, den Helige Ande har inte ännu tagit boning i dig och du följaktligen inte är frälst så kan du bli det! Många har gjort kristna tron och livet till en trevlig tradition, där man har fin social gemenskap med andra som kallar sig kristna, där man tänker sig att ens besök på Gudstjänster och möten är kvitto på ens frälsning, eller att man gör snälla/kristliga gärningar och därmed förtjänar vara frälst. Många har bara lärt sig att bekänna och säga de rätta sakerna, bete sig religiöst o s v...


Många inom kyrkväggarna bekänner sin tro på Jesus och kallar Jesus för Herre, vilket ju enligt Rom.10:9-10 skulle innebära att de per automatik är frälsta och Guds barn. Men Bibeln har mer att säga om frälsningen, mycket mer, ty Skrift förklarar Skrift, och vissa Skriftställen kompletterar andra Skriftställen så vi får en sann Helhetsbild. Kära vänner, enstaka Bibelverser utraderar inte andra Bibelställen, allt hör ihop, ty som Bibeln säger ”Summan av ditt Ord är Sanning”.

Jesus säger i Matt.7:21 att ”inte alla som kallar Honom Herre Herre ska komma in i Himmelriket”. Och Jesus undrar i Luk.6:46: ”Varför kallar ni mig 'Herre, Herre', när ni inte gör vad jag säger?”. Här säger Jesus alltså, antagligen i frustration, att man inte automatiskt är frälst bara för att man har Munnens bekännelse…Det är, nu som i en liknelse att du är anställd på ett företag och du producerar olika varor, men du struntar i att följa chefens order, du följer inte alls föreskrifterna hur jobbet ska skötas, du använder inte de tillgångar som behövs i produktionen, du t o m saboterar och gör dig själv och andra skada genom att göra på ”ditt eget sätt” tvärtemot chefens föreskrifter, och sedan blir du väldigt upprörd och kan inte förstå varför produktionen i ditt ansvarsområde inte fungerar, varorna är felaktiga och går sönder, medarbetare och mottagare av varorna skadas, liksom du själv…och sedan till slut efter många många tillsägelser av chefen så får du sparken eftersom du fortfarande vägrar vända om och göra bättring, rasande börjar du ifrågasätta chefen och företaget och gör som du alltid gjort, går din egen väg, bort från Herren…

I Jak.2:19 står det att ”de onda andarna tror och bävar”, och sedan i vers 26 står det att ”Liksom kroppen utan Ande är död, så är tron utan gärningar död”. D v s att ”bara tro” kan vem som helst göra, t o m onda andar, och Om en troende är en ”Andligt pånyttfödd troende” så kommer denne troende att i Andens liv och kraft lyda Jesus och Hans vilja, ja, göra Jesu gärningar och följa Hans ”föreskrifter. ”På frukten känner vi igen trädet” förklarade Jesus, och Andens frukt är lätt att känna igen, det är t ex trofasthet…

Kära vänner, när jag blev frälst för 22 år sedan så dog den gamle Peter och jag blev en helt ny människa, en ny Peter. Det var oerhört påtagligt för mig att jag permanent lämnade ”mörkrets välde” och kom in i Jesus eviga rike som ett Guds barn. Guds Ljus genomborrade mitt innersta och blåste bort allt mörker, Guds kärlek välde in och tog bort all fruktan och all ensamhet. Det var den Helige Ande som flyttade in i mitt innersta då jag blev andligt Pånyttfödd och blev del i Guds familj. Och det finns inget underbarare än att tillhöra Jesus, få andligt umgås med Honom och bli fylld av Guds kärlek, frid och glädje. Visst är det så att detta jordeliv är fullt med prövningar, svårigheter och lidanden även för den kristne. Men, som frälst har du bytt Spelplan, som ett Guds barn lever du på Guds sida och inte djävulens, d v s du har på Guds sida tillgång till GUDS hjälp och helande, Guds beskydd och omsorg, och Herren Jesus hjälper dig genom livet, ger dig kraft och förmåga och helar vid behov då livets smällar kommer. Att leva med Jesus är som en modern bil med all modern säkerhetsteknik, med autobroms, krockkuddar och t o m störtbågar inbyggda i bilen m m. Men, i den Ondes rike så har du tillgång till, ja, just det idel ondska och elände, det är som Jesus säger i Joh.10:10: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd”…

Vill du, som läst detta och inte är frälst lämna Mörkrets välde och komma in i Guds rike och bli ett Guds barn istället? Vill du ta emot Guds gåva Jesus och Hans frälsning så kan du be en omvändelse och frälsningsbön. Vill du ta emot syndernas förlåtelse, få frid med Gud och tillbringa din evighet i Himlen istället för att gå evigt förlorad så vill Jesus frälsa dig... 
Om du kallar dig kristen, men du har inte Andens inre vittnesbörd om frälsningen, du har inte upplevt den andliga pånyttfödelsen in i Guds rike så kan du också be den bönen som kommer här på slutet. Hur vet jag om jag har ”Andens vittnesbörd” inom mig kanske du frågar? Men, om du har detta Andens vittnesbörd så vet du helt enkelt. Om du t ex är rädd för att dö så är risken stor att du inte har Andens vittnesbörd, eftersom Guds kärlek genom den Helige Ande driver bort all fruktan…Om du är osäker och känner att ditt kristna liv vacklar än hit och dit, du kämpar ständigt med synden, med ”köttets gärningar”, du har svårt att lyda Gud och vill hellre ägna dig åt världsliga/jordiska saker än åt gemenskapen med Jesus och att tjäna Honom, ja, då kan det ju vara bra med en ny överlåtelse och låta Andens liv fylla dig…

Här följer en vanlig och bibliskt baserad bön. Detta är ett förslag till hur du kan be, du kan använda helt egna ord, men här har du ingredienserna och hjälpen till det som brukar ingå då man omvänder sig och i tro tar emot Jesus och frälsningen. Så, vänd om till Gud och be högt denna frälsningsbön, denna överlåtelsebön från ditt hjärta till Gud:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE. FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”

P.S! För ytterligare komplettering om Andens pånyttfödelse läs gärna: Apg. 2:37-38 / 1 Kor. 6:17-19 / Tit. 3:4-6 / Rom. 8:9-16 / Gal. 6:14-15.

 


ALKOHOL! Ska du eller inte som kristen?

1 Kor.8:9-13 säger att vår frihet inte ska få bli till fall för andra, så ett starkt skäl till nykterhet är att som kristen vara vittne om att ett liv utan sprit är möjligt och fungerar jättebra; men om vi frälsta dricker så frestar vi "de svaga" till fall, det vore själviskt och inte kärlek...Såhär säger också Rom.14:21: "Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av", läs gärna detta Bibelställe i sitt sammanhang.

Vidare, Ef.5:18 säger bestämt att berusning leder till synd (ett liv i laster), så för egen del så är nykterist självklart som kristen...visst ett halvt glas vin, men hur många nordbor klarar att sluta dricka efter det?!... Som Ef.5:18 säger så är Guds alternativ "Andens liv", vilket enligt min 36 åriga erfarenhet är oändligt mycket skönare, roligare, härligare och mer livgivande...:)Under mina 15 år som ofrälst blev alkoholdrickandets konsekvens dåligheter/lidande på flera sätt både för mig och andra, men de 21 åren som frälst har gett bara gott på många sätt både för mig och andra då jag dagligen blivit uppfylld av Guds närvaro, av Andens liv...

Ytterligare, när jag som nyfrälst hade en "babyperiod" (mitt första år) så märkte jag att alkohol drev bort Guds närvaro, den Helige Ande trivdes inte med alkoholberusning, och då var det permanent slut med alkohol för min del. Jesu närvaro med Andens liv gav mig ständigt glädje och frid, Guds härlighet och kärlek uppfyllde mig, hur kan man välja bort det för att istället bli alkoholberusad?! "Guds vin" ÄR bättre än världens vin...

P.S! Förenklat beskrivet: Alkohol öppnar visserligen ofta (inte alltid) upp för själslig glädje, fniss och rätt så korkade skratt under 1:a timmen, men därefter försvinner omdömet och människans mörka sidor/makter och drifter tar hämningslöst över…Men, när du intar det ”himmelska vinet” genom att bli fylld av Helige Ande, Guds närvaro så vaknar samvetet och du ger ut Guds kärlek och omsorg för andra, samtidigt som du själv blir tillfredsställd i ditt innersta av Guds härlighet och helighet, en verklig frid och glädje som ingenting kan förstöra eller stjäla. För ”Vindrinkaren” är dagen efter baksmälla, missmod och tomhet på insidan, och dessutom ångest över dumheterna du sagt och gjort; För den ”Andefyllde” kristne är dagen efter god hälsa till ande, själ och kropp, ett inre som alltjämnt är mättat av verkligt liv från Ovan och dessutom så är samvetet rent, i frid med Gud…Känns dumt att ens fråga, vilket väljer du?...Har du valt fel så finns Omvändelsens väg som i Guds nåd för dig tillbaka till livet med Honom, Jesus renar och förlåter, sätter fri Om du bekänner och lämnar synden (1 Joh.1:9, Jak.5:16). Under mitt 1:a år som frälst (”babyperioden”) så omvände jag mig gråtande i djup ånger och Jesus i sin enorma kärlek och nåd renade mig, satte mig fri och det friska andliga flödet i mitt innersta kom tillbaka…

Tilläggas, att det är alltså ”berusningen” som enligt Bibeln leder till synd, på Bibelns tid drack man vin med svag alkoholhalt till måltider, inget man blir full av efter ett glas…och i den kulturen var människorna och deras kroppar i allmänhet vana vid det förhållningssättet till vin, men vi nordbor, i ”spritbältet” har i hundratals år inte kunnat hantera alkohol på ett sunt sätt, många blir berusade och en del super skallen av sig varje gång…

Bibeln: "Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm” (Ordspr.23:31-32)…
Om du vill kan du också läsa 1 Kor.5:11-13 / 1 Petr.4:3-5 / Rom.13:12-14 / Gal.5:19-24, var välsignad

 


RSS 2.0