MITT VITTNESBÖRD!

Berättar här september-17 på ett bystugemöte tillsammans med Pingstkyrkan i Överkalix om hur en hårdnackad intellektuell och ölälskande finne kunde bli frälst! Lyssna och häpna:

https://youtu.be/iRmAmvZBaZ0


KRISTEN/FRÄLST = ANDLIGT PÅNYTTFÖDD! Eller räcker det med Munnens Bekännelse?

Vad innebär Frälsningen som Jesus gav? Ja, det innebär att du har fått Syndernas förlåtelse, du har frid med Gud och evigt liv i Himlen. Detta eftersom Jesus tog all din synd på sig på Korset, Han betalade priset för din frihet, Jesus tog själva Straffet för dina synder så att du är frikänd och benådad på Domens dag. Vi har anledning att tacka Jesus Frälsaren i all evighet. Och vi tar emot denna enorma Guds frälsning genom att Tro på Jesus och det Han gjort för oss, genom att bekänna Jesus som vår Frälsare och Herre. Och denna frälsning är helt givet av Guds nåd, du kan alltså inte förtjäna denna frälsning på något som helst vis.

Men, vad innebär Frälsningen rent konkret? Vad är det som händer med dig när du väl tagit emot Jesus i ditt liv? Svaret är att väldigt mycket händer, något Radikalt annorlunda sker med dig, eller borde alltså ske om du verkligen blivit frälst. Låt oss läsa Jesu egna Ord i Joh.3:3-6: ”Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir FÖDD PÅ NYTT kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är FÖTT AV ANDEN är ande”…Hur vet vi att någon eller vi själva verkligen tagit emot Jesus och frälsningen? Räcker det med en munnens bekännelse och ett påstående att man tror? Jesus själv beskriver Frälsningen som en ”andlig pånyttfödelse”, d v s det händer något väldigt radikalt där något helt nytt skapas och blir till...

När jag mötte Gud väldigt omtumlande och påtagligt 17/8-95 så upplevde jag hur mitt inre blev helt nytt, ett underbart himmelskt ljus strålade in i mitt innersta. Jag hade ensam hemma i min lilla etta i Borås ropat till Gud ”Om Du verkligen finns så visa mig det Nu!”. Jag upplevde det som att om jag tog steget att tro på Jesus och överlåta mitt liv till Gud så skulle ”den gamle Peter” dö, jag skulle inte längre vara min egen herre, Jesus skulle ta över rodret, så jag behövde ett verkligt möte med Gud själv. Gud hörde mitt hjärtas allvar och Jesus uppenbarade sig för mig, hela rummet blev bländande vitt, jag översköljdes av en oerhört helig och Härlighetsfylld Gudsnärvaro, Jesu kärlek och frid omslöt mig. Jag bad i tårar frälsningsbön, i omvändelse, överlåtelse och tro. Nästa dag hade hela naturen fått färg på nått vis, den tomhet, ensamhet och meningslöshet jag tidigare känt var som bortblåst, jag hade ljusa tankar i glädje, jag var en helt ny människa.

Jag läser ofta gamla väckelseskildringar från t ex Folk- och Pingstväckelsen från 1800-talet och 1900-talets första hälft, och i dessa vittnesbörd står det ofta hur den frälsningssökande "kom igenom" eller att man "bad igenom" någon till frälsning, ja, till andlig pånyttfödelse. Det kunde ta timmar, dagar och ännu längre innan någon äntligen upplevde Guds frid och frälsning…Vi i ”modern svensk kristenhet” har tyvärr i mångt och mycket kommit bort från ”den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga” (Jud.1:3). Vi behöver knyta ann till den tro, det liv som Väckelserörelserna och väckelsepionjärerna hade förr, sådana som Finney, Moody, Spurgeon, Frank Mangs och Lewi Pethrus m fl.

Vi läser 2 Kor.5:17: ”Om någon är i Kristus är han en NY SKAPELSE. Det gamla är förbi, se, det Nya har kommit”…Om du verkligen tagit emot Frälsningen blev du det som Bibeln alltså kallar ”andligt född på nytt” och ”en ny Skapelse i Kristus”, vilket innebär att Guds Ande har tagit boning i dig. Gud är Ande, och det är genom Guds Ande som vi kommer in i Guds familj såsom Guds barn. Den ”gamle du” är borta, och den ”nye du” är i Kristus, den andligt ”Pånyttfödde” du är här. Bibeln säger såhär i Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den NYA MÄNNISKAN, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

Gamla Testamentet profeterade om den andliga Pånyttfödelsen, i Hes.36:26-27 står det: ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ANDE KOMMA IN I ER. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem”. Här, liksom i många Skriftställen i Nya Testamentet så får vi också veta hur det kristna livet ska levas i lydnad till Gud, i Jesu efterföljelse. Det stod att Guds Ande i oss gör så att vi kan vandra efter Guds stadgar och lagar, d v s inte i egna s k ”Laggärningar”, i egen kraft och förmåga. Detsamma säger t ex Romarbrevets 8 kapitel där temat är just att vi i Andens liv besegrar det s k ”köttet” eller synden, i Rom.8:13-14 står det: ”Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner”.

Vi fortsätter läsa i Rom.8, vers 15-16: ”Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!". ANDEN SJÄLV VITTNAR med vår ande att vi är Guds barn”. Rom.8:16 säger att Guds Ande vittnar i vårt innersta att vi är Guds barn...Det är alltså så en troende vet att man Verkligen är Frälst! Ett annat Bibelställe talar om att Anden är ett ”sigill” eller med andra ord ett ”kvitto”/bevis på frälsningen, vi läser Ef.1:13-14: ”I Honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade Helige Ande som ett Sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris”…

Det är ganska självklart att en kristen, en frälst människa måste vara ”andligt född på nytt” eftersom det, som sagt är via Guds Ande du kommer in i Guds familj och blir ett Guds barn. Din andliga gemenskap med Gud sker också i Guds Ande. När du blir andligt Pånyttfödd så kopplas liksom ditt inre in i det himmelska, in i gemenskapen med Jesus och Hans eviga Rike. Det är som när du stoppar in en sladd in i väggens strömkontakt, det uppstår en kraftfull kontakt och Gudslivet strömmar in i dig…


Kära vänner, det är viktigt att förstå att det finns 2 olika Riken i tillvaron. Och det är världens/den Ondes rike, och så är det Guds Rike. Bibeln säger i Kol.1:13: ”Han har frälst oss från Mörkrets Välde och fört oss in i sin älskade Sons Rike”. Detta innebär att det aldrig kan bli en sammanblandning av Världen i all sin Gudsföraktande syndfullhet och Guds rike i all sin renhet och helighet. I Matteus kapitel 25 finns berättelsen om de tio jungfruna, jungfrur står här som en liknelse för troende, de kallade alla Jesus för Herre, men Jesus sade till fem av dem att ”Jag känner er inte”. Varför? Därför att som berättelsen säger, de fem saknade olja i sina lampor, ”olja” är en symbol för den Helige Ande, och Jesus kunde inte känna dem eftersom gemenskap med Gud sker genom den Helige Ande…

Käre vän, om du inte är andligt född på nytt, den Helige Ande har inte ännu tagit boning i dig och du följaktligen inte är frälst så kan du bli det! Många har gjort kristna tron och livet till en trevlig tradition, där man har fin social gemenskap med andra som kallar sig kristna, där man tänker sig att ens besök på Gudstjänster och möten är kvitto på ens frälsning, eller att man gör snälla/kristliga gärningar och därmed förtjänar vara frälst. Många har bara lärt sig att bekänna och säga de rätta sakerna, bete sig religiöst o s v...


Många inom kyrkväggarna bekänner sin tro på Jesus och kallar Jesus för Herre, vilket ju enligt Rom.10:9-10 skulle innebära att de per automatik är frälsta och Guds barn. Men Bibeln har mer att säga om frälsningen, mycket mer, ty Skrift förklarar Skrift, och vissa Skriftställen kompletterar andra Skriftställen så vi får en sann Helhetsbild. Kära vänner, enstaka Bibelverser utraderar inte andra Bibelställen, allt hör ihop, ty som Bibeln säger ”Summan av ditt Ord är Sanning”.

Jesus säger i Matt.7:21 att ”inte alla som kallar Honom Herre Herre ska komma in i Himmelriket”. Och Jesus undrar i Luk.6:46: ”Varför kallar ni mig 'Herre, Herre', när ni inte gör vad jag säger?”. Här säger Jesus alltså, antagligen i frustration, att man inte automatiskt är frälst bara för att man har Munnens bekännelse…Det är, nu som i en liknelse att du är anställd på ett företag och du producerar olika varor, men du struntar i att följa chefens order, du följer inte alls föreskrifterna hur jobbet ska skötas, du använder inte de tillgångar som behövs i produktionen, du t o m saboterar och gör dig själv och andra skada genom att göra på ”ditt eget sätt” tvärtemot chefens föreskrifter, och sedan blir du väldigt upprörd och kan inte förstå varför produktionen i ditt ansvarsområde inte fungerar, varorna är felaktiga och går sönder, medarbetare och mottagare av varorna skadas, liksom du själv…och sedan till slut efter många många tillsägelser av chefen så får du sparken eftersom du fortfarande vägrar vända om och göra bättring, rasande börjar du ifrågasätta chefen och företaget och gör som du alltid gjort, går din egen väg, bort från Herren…

I Jak.2:19 står det att ”de onda andarna tror och bävar”, och sedan i vers 26 står det att ”Liksom kroppen utan Ande är död, så är tron utan gärningar död”. D v s att ”bara tro” kan vem som helst göra, t o m onda andar, och Om en troende är en ”Andligt pånyttfödd troende” så kommer denne troende att i Andens liv och kraft lyda Jesus och Hans vilja, ja, göra Jesu gärningar och följa Hans ”föreskrifter. ”På frukten känner vi igen trädet” förklarade Jesus, och Andens frukt är lätt att känna igen, det är t ex trofasthet…

Kära vänner, när jag blev frälst för 22 år sedan så dog den gamle Peter och jag blev en helt ny människa, en ny Peter. Det var oerhört påtagligt för mig att jag permanent lämnade ”mörkrets välde” och kom in i Jesus eviga rike som ett Guds barn. Guds Ljus genomborrade mitt innersta och blåste bort allt mörker, Guds kärlek välde in och tog bort all fruktan och all ensamhet. Det var den Helige Ande som flyttade in i mitt innersta då jag blev andligt Pånyttfödd och blev del i Guds familj. Och det finns inget underbarare än att tillhöra Jesus, få andligt umgås med Honom och bli fylld av Guds kärlek, frid och glädje. Visst är det så att detta jordeliv är fullt med prövningar, svårigheter och lidanden även för den kristne. Men, som frälst har du bytt Spelplan, som ett Guds barn lever du på Guds sida och inte djävulens, d v s du har på Guds sida tillgång till GUDS hjälp och helande, Guds beskydd och omsorg, och Herren Jesus hjälper dig genom livet, ger dig kraft och förmåga och helar vid behov då livets smällar kommer. Att leva med Jesus är som en modern bil med all modern säkerhetsteknik, med autobroms, krockkuddar och t o m störtbågar inbyggda i bilen m m. Men, i den Ondes rike så har du tillgång till, ja, just det idel ondska och elände, det är som Jesus säger i Joh.10:10: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd”…

Vill du, som läst detta och inte är frälst lämna Mörkrets välde och komma in i Guds rike och bli ett Guds barn istället? Vill du ta emot Guds gåva Jesus och Hans frälsning så kan du be en omvändelse och frälsningsbön. Vill du ta emot syndernas förlåtelse, få frid med Gud och tillbringa din evighet i Himlen istället för att gå evigt förlorad så vill Jesus frälsa dig... 
Om du kallar dig kristen, men du har inte Andens inre vittnesbörd om frälsningen, du har inte upplevt den andliga pånyttfödelsen in i Guds rike så kan du också be den bönen som kommer här på slutet. Hur vet jag om jag har ”Andens vittnesbörd” inom mig kanske du frågar? Men, om du har detta Andens vittnesbörd så vet du helt enkelt. Om du t ex är rädd för att dö så är risken stor att du inte har Andens vittnesbörd, eftersom Guds kärlek genom den Helige Ande driver bort all fruktan…Om du är osäker och känner att ditt kristna liv vacklar än hit och dit, du kämpar ständigt med synden, med ”köttets gärningar”, du har svårt att lyda Gud och vill hellre ägna dig åt världsliga/jordiska saker än åt gemenskapen med Jesus och att tjäna Honom, ja, då kan det ju vara bra med en ny överlåtelse och låta Andens liv fylla dig…

Här följer en vanlig och bibliskt baserad bön. Detta är ett förslag till hur du kan be, du kan använda helt egna ord, men här har du ingredienserna och hjälpen till det som brukar ingå då man omvänder sig och i tro tar emot Jesus och frälsningen. Så, vänd om till Gud och be högt denna frälsningsbön, denna överlåtelsebön från ditt hjärta till Gud:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE. FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”

P.S! För ytterligare komplettering om Andens pånyttfödelse läs gärna: Apg. 2:37-38 / 1 Kor. 6:17-19 / Tit. 3:4-6 / Rom. 8:9-16 / Gal. 6:14-15.

 


PINGST!=ANDENS LIV och KRAFT

PINGST! = ANDENS LIV och KRAFT i och genom den troende. För mig är Pingsten inte bara vad almanackan påstår, det är en vardaglig verklighet där Jesu Härlighets närvaro och frid uppfyller mig, där Guds kärlek omsluter mig, där Guds helighet och kraft genomsyrar hela mitt väsen...

Du som ofrälst icke-troende kan bara se på detta Guds under som genom ett "nyckelhål", du är utanför och kan inte se och förstå...Kanske du tror vi kristna "missar allt syndigt kul" och borde komma tillbaka till det värlsliga livet, men att lämna Jesus och Hans liv och återigen bli ett tomt, ensamt och vilsen varelse i världen utan Gud, utan hopp, utan verkligt liv, det vore för mig som att gå från Paradis till pissoar...jag prövade ert läger i 30 år, jag har levt med Jesus i snart 22 år, jag vet Allt om båda lägren, ni vet Inget om mitt läger...som Bibeln säger "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike".

Pingsten handlar om att möta Gud i och genom den Helige Ande, och bli både uppfylld och utrustad med Gudslivet och dess väldiga kraft, inte bara för egen del utan framförallt för att ge vidare till en döende och förlorad mänsklighet. Andens nådegåvor som alla troende bör ha fått och verka i till välsignelse och hjälp så att trossyskonen byggs upp och tjänar Herren, så att ofrälsta får uppleva Jesus i kraft och hjälpas motta Frälsningen.

TA EMOT Andens liv och kraft! Öppna ditt hjärta för JESUS och bli Uppfylld av Hans kärleks- och Härlighets närvaro...Låt Guds helighet och andliga eld, "Pingstens eld" rena ditt hjärta och sinne, låt Jesu frid och glädje vara din, och ge vidare till andra...Detta Är det sanna kristna livet, var välsignad!

P.S! Joh.7:37-39: "På den sista dagen, den största i högtiden, stod JESUS och ropade: Om någon är törstig, kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, som Skriften säger ur hans innersta skall STRÖMMAR AV LEVANDE VATTEN flyta fram. Detta sade han om ANDEN som de skulle få som trodde på honom"...

 

Predikningar, Evangelistiska tal och Profetiska budskap!

 

BLI VÄLSIGNAD av Väckelsepredikan i Ordet och Anden! Även Evangelistiska och Profetiska budskap m m! Videos och textinlägg med det mesta för de flesta...Evangeliet för ofrälsta, "välling och fast föda" för ny- och gammelfrälsta, i vissa inlägg även andra förkunnare. Förutom youtubekanalen nedan så rekommenderas: https://evigtlivihimlen.tumblr.com/archive

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL69SzjaR-RyE6OdzdpN0CpJDSIatLxkyV


KÄRLEK - VAD ÄR DET?!

 

Kärlek är idag ett väldigt vidsträckt begrepp som används på ett relativt sätt och anpassas godtyckligt hursomhelst, missbrukas och förvrängs till fördel för vissa och nackdel för andra. Någon blir älskad bara när denne är till behag, för många är kärlek lika med sexuell djurisk drift och för en del är det romantiskt poetiska höjder. Det finns världslig, jordisk kärlek och så finns det Guds kärlek som beskrivs i Bibeln. Skillnaden mellan dessa ”kärlekar” är som att jämföra en glödlampa med solen…Om du har mött Guds kärlek så förstår du vad jag menar.

Både världslig kärlek och Guds kärlek kan ge enormt tillskott av liv och kraft till hela vårt väsen, men Guds kärlek sviker aldrig och den varar, består för alltid i motsats till den världsliga…Också Guds kärlek kan göra ont, men då i korrigering för att sätta fri, läka och hela, d v s för att ge liv och inte som den världsliga till skada, då botar och upprättar istället Guds kärlek, likt en cancerbehandling inom sjukvården…och därför Är inte korrigering och tillrättavisning något ont utan gott ifall det verkligen kommer från Jesus…Kärlek är också Guds vilja för oss i Hans Ord, Herrens vilja är att vi lyder Honom och Hans instruktioner för livet, det är likt ”trafikregler”, om vi skippar i namn av falsk frihet att följa trafikreglerna så blir vi själva och många andra skadade på löpande band…

Bibeln undervisar mycket om Guds kärlek: 1 Kor.13:13: ”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken”. Och i 1 Joh.4:8 står det: ”Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek”. Bibeln förklarar alltså bestämt att Gud Är Kärlek, och att denna Guds kärlek är större än t o m själva tron och hoppet. Nu är definitionen av Gud mycket mer än så, Han är förutom kärlek också t ex Helig, Rättfärdig och Sanning, vilket innebär att Guds kärlek gör inte våld på resten av Guds karaktär och egenskaper.

Guds kärlek är framförallt osjälviskt utgivande i motsats till världslig kärlek som egentligen älskar för att någon älskar tillbaka, d v s ett egennyttigt skifte, utbyte…Bibeln förklarar exakt på vilket sätt Gud gett uttryck för sin kärlek till oss: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare”(Rom.5:8). Och ”Så älskade Guds världen att han utgav sin enfödde Son för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh.3:16). Detta innebär att Gud valde att själv lida och dö för alla synder och fel som vi gjort oss skyldiga till. Jesus Kristus led och dog i ditt ställe för din synd. Han tog ditt straff för din synd istället för dig. Om du begår brott i samhället, som t ex grov förskingring, stjäl bilar, misshandlar någon svårt o s v, ja, då kommer polisen och arresterar, det blir häktet och sedan en domstol och rättegång, du döms till fängelsestraff och böter. Såhär fungerar Rättvisan i samhället, det är så vi bevarar det civila samhället och säkerställer medborgarnas trygghet, alternativet är kaos och anarki med våldsverkare överallt och en olidlig tillvaro. Men, det är Gud som står bakom Rättvisan, Gud är själva Sanningens och moralens/etikens grundval i hela Universum för att Guds rättvisa och sanning ska bevaras i all evighet…och därför måste det bli en gigantisk Domstol och en ”Räkenskapens dag” för oss alla, då vi ska ensamma och ”genomskinligt nakna” stå till svars inför Allsmäktig Gud för hur vi levt våra liv. Precis Allt kommer i dagen och belyses, varje ord av förtal och illvilja, varje uttalad lögn, allt av själviskhet och kärlekslöshet i våra liv, motiven bakom vårt handlande och talande framträder o s v. Men, för var och en som tagit emot Jesus och Hans frälsning så är all denna synd, fel och brist utraderad och utplånad genom Frälsarens blod som Han utgjöt på Korset för dig och mig! Jesus tog ditt straff för dina synder på sig istället för dig. Detta innebär att Jesus på sätt och vis, nu i en liknelse, ”träder in på scenen” inför Guds domstol och säger (t ex): ”Peter är förlåten och försonad, Jag led och dog för hans synd på Korset, Jag tog hans straff, han är frikänd och benådad. Peter, mitt kära barn, välkommen in i Mitt eviga Himmelrike”…Detta är Guds Kärlek käre vän…

Det är alltså en totalt, närmast brutalt utgivande och självuppoffrande Kärlek som Jesus gett till dig och mig, mänsklig kärlek kan aldrig komma i närheten av något sådant här… 
När jag var nyfrälst så grät jag faktiskt intensivt då jag i en andlig syn eller upplevelse liksom ”såg” hur Jesus totalt oskyldig, fullkomligt ren och helig led och dog för Min synd. Jag kved inför Herren och förklarade att Han verkligen inte hade behövt göra detta för mig, jag var skyldig och borde ha fått ta mitt straff, men så upplevde jag hur Jesus hängandes blodig och lidande på Korset liksom vände sitt ansikte till mig sägandes med oändligt djup, stark och evig kärlek: ”Peter, jag älskar dig, du är förlåten och fri”. En sådan upplevelse/insikt krossar en hårdnackad finnes hjärta som mitt med lätthet, ja vilket hjärta som helst till småsmulor och man vill bara vråla ut tacksamhet, lovsång och tillbedjan till Herren Jesus, i all evighet.

Nåväl, låt oss gå till 1 Kor.13:1-4: ”Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna”.

Detta Bibelställe är ganska omvälvande, att om vi inte verkar i och genom Kärlek så är allt s k gott vi någonsin kan göra helt värdelöst. Även om alla nådegåvorna verkar genom dig och du t o m ger bort allt du äger och offrar dig själv till döds, ja, så är det ett intet om du inte verkar utifrån Kärlek. Detta Skriftställe måste driva s k ”religiöst sinnade” till vansinne. Man använder begreppet ”religiös” idag som en beskrivning på en person som vill visa upp ett religiöst duktigt yttre, men utan att ha en relation och andlig gemenskap med Jesus i sitt inre. Vi kan läsa i Bibeln hur Jesus blev rasande flera gånger på de ”religiösa” fariseerna just av denna anledning, dessutom så hindrade fariseerna andra att komma till Gud eftersom de var så dåliga föredömen eller urusla ”företrädare” för Guds Rike. Andliga troende ser ganska fort igenom denna fasad eftersom Guds närvaro och kärlek inte finns där. Hur vet man det? Ja, vi är kallade som Bibeln nämner, att vara Kristusbrev (2 Kor.3:3) och ge ut en Kristusdoft (i Bibel 2000, 2 Kor.2:14). Det märks och känns andligt om vi har med Jesus att göra. Men, framförallt så märks det genom ”Andens frukter” i våra liv. Vi kan läsa i Gal.5:22-23: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning”. Som vi ser så kommer just Kärlek allra först i denna uppräkning, först kärlek och därefter kommer allt det andra, det är så det ska fungera.

Motsatsen till Andens frukter är ”köttets gärningar”, det som sipprar fram ur bl a oandligt ”religiösa” och andra som inte vill veta av det Andliga livet i Kristus. Vi kan läsa Gal.5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike”…

Sanningen om vårt andliga tillstånd visar sig inte när solen skiner och allt känns gott och mysigt. Nej, det är i pressade situationer som det visar sig, ungefär som när man pressar en apelsin eller en citron, då kommer innehållet ut…När Jesus hängde på Korset i maximalt lidande och press då Han tog straffet för alla människors synder på sig, ja, då bad Han sin Himmelske Fader att förlåta dem som torterade och dödade Honom…Han sade: ” Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”! Det var detta som kom ut ur Jesus i denna oerhört pressade och svåra situation! Jesus gav sitt allt för dig på Korset, Han älskar dig så enormt gränslöst mycket och Han håller inget tillbaka för dig nu heller, d v s Jesus vill visa Sin kärlek för dig varje dag, om du vill tro och ta emot.

Hur ska vi kunna leva i Guds kärlek? Det kan ju kännas övermäktigt att vara såsom Jesus. Svaret finns som vanligt i Guds Ord, i Rom.5:5: ”ty Guds kärlek är Utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss”. Svaret är att vi som frälsta och ”andligt pånyttfödda” troende har fått den Helige Ande och därmed har vi också fått Guds Kärlek utgjuten i våra hjärtan. Sedan så är det ju så att vi behöver läsa Hela Guds rådslut och vilja i Bibeln om vi ska få tag på hela sanningen. Allt i Bibeln hänger samman i flera olika teman som går som ”röda trådar” igenom hela Skriften. Det är därför vi inte kan plocka ut några enstaka Skriftställen ut ur sitt sammanhang eller ut ur ”den röda tråden”, d v s det som Guds Ord i övrigt säger om ett ämne. Om vi inte noga ser upp så kan vi förvränga Guds sanningar, ja, evangeliet självt och inte minst just begreppet ”Guds kärlek”, vilket blir oerhört allvarligt med eviga konsekvenser. Därför ska vi nu också se vad som står i Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden”. Svaret är också att vi måste låta oss Uppfyllas av Guds Ande för att kunna vara i Guds Kärlek. Det går inte på Automatik, Gud är en Nitälskande Gud och Han vill ha en Kärleksrelation och en andlig Kärleksgemenskap med dig. Det krävs två personer som Båda aktivt ger och tar från hjärtat till varandra för att en verklig kärlek dem emellan ska fungera, detta förstår vi också utifrån våra jordiska kärleksrelationer. Gud är skaparen till Kärlek, och Han är inte annorlunda, Gud älskar dig och vill bli älskad tillbaka.

Förutom i pressade situationer så kommer också Andens frukter av Guds kärlek fram i den s k ”vardagen”. Vi kan alla, och gör så ibland falla i lättare ”köttslighet”, t e x irritation, gnäll och gnabb, kanske i dåliga attityder. Men, då vet vi att det är dags att nalkas Jesus och låta sig snabbt bli Uppfylld av den Helige Ande, av Gudsgemenskapen, och därmed också av Guds kärlek. Och då upphör omedelbart det där gnisslet. Precis som när man smörjer med olja ett gnisslande gångjärn på en dörr så slutar gnisslet. Vi Öppnar vårt hjärtas dörr för Jesus, då upphör gnisslet…Då kommer den Helige Andes olja och smörjer, fyller oss med Guds Kärlek…

Det finns så mycket att undervisa om vad gäller Kärlek, jag har självfallet inte alla svar, men Guds Ord i den Helige Ande har svaren, vi bör noga läsa i Ordet för att förstå. För att nämna ett område inom ”kärleken” som ibland är svårhanterlig är ”syskonkärleken”. Jag har verkligen upplevt hur välsignad och andlig just syskonkärlek mellan trossyskon kan vara, såsom Ps.133:1-3 säger: ”Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans! Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget,över Arons skägg,och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dagg kommer ner över Sions berg. Där skänker Herren välsignelsen,liv till evig tid”. Mycket symbolik här, men Jesus talar klarspråk i Joh.13:34-35: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska Älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar”…

Bibeln förklarar ju att vi ska älska alla människor, t o m våra fiender, men syskonkärleken troende emellan är särskilt viktigt och poängteras kraftigt. Denna kärlek (som grundas i Guds kärlek i oss given av den Helige Ande) får troende som är i sina personligheter väldigt olika varandra att trivas och fungera väl, ja, t o m bättre än med vänner som man passar perfekt i det själsliga…Svårigheter som de flesta av oss upplevt i syskonkärleken är när det skär sig antingen då det blir skarpa åsiktsskillnader och tvister eller att ena brodern eller systern går fel i liv eller lära…Nu så är vi i västerlandet indoktrinerade med ”relativismen” som säger att ingen har egentligen fel utan alla har rätt, eller att båda parter har fel på sitt sätt, liksom ”alla är skyldiga eller oskyldiga”, ingen absolut sanning finns, ja, ni hör varifrån dessa teser kommer…men Gud Är också Sanning, det finns Rätt och Fel, punkt. Och Bibeln lär också att ”var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne” (Rom.14:5), d v s vi ska stå för det vi tror är rätt och sanning, och det står också i Rom.14:13 ”allt som inte sker av tro är synd”, vi ska inte vackla och tvivla i det som är rätt och sant.

Hur är det då med trossyskon som går fel i liv eller lära och det uppstår konflikt mellan dig och den andre? Vad gör du? Ja, enligt Guds Ord ska du i kärlek korrigera och tillrättavisa, om inte undanhåller du medicinen och hjälpen vilket är motsatsen till sann Guds kärlek…Fortsätter du att älska personen, Ja, absolut, lika lite som du slutar älska dina jordiska syskon så slutar du inte älska din syster eller bror i Herren även om denne felar och brister gentemot dig, Men du gör inte våld på Guds sanning och rättfärdighet. Om personen vänder om och förs tillbaka till sanningen så säger Ordet i Jak.5:19-20 att du räddat hans själ från döden…Om en trossyskon vägrar omvändelse trots upprepat (kärleksfullt och Andeledd) tillrättavisning så lär Bibeln att vi ska utesluta denne från gemenskapen för att ge insikt om sitt tillstånd och få möjlighet till omvändelse (t ex 2 Tess.3:6, 14-15, Matt.18:15-17). Ytterligare: Ni vet Bibelstället som talar om att "lite surdeg syrar hela degen"(1 Kor.5:6) och i sammanhanget handlar det om s k "församlingstukt". Syftet här är också kärlek, förutom att få brodern som felat till omvändelse så är handlandet ett beskydd för fåren, d v s alla andra troende i församlingen så att dessa inte "besmittas" och intas av synd. Herren vill självfallet beskydda och bevara de sina, skulle du låta dina egna barn vara i en miljö som påverkar dem till skada? Kanske vi människor är oansvariga och ovisa, men inte vår Himmelske Fader. Och hur är det med villoläror, som en betydande del av N.T varnar för? Detta som i ännu högre grad påverkar och fördärvar fåren, på ett direkt sätt via falsk undervisning. Det är hisnande hur kärlekslösa vissa förkunnare eller pastorer är då de antingen tillåter falsk lära predikas eller själva ger ut sådant, de får som Ordet säger en mycket strängare dom (Jak.3:1), detta också sagt i kärlek med syftet att varna, väcka och beskydda...

Om en trossyskon behandlat dig illa, ja, t o m misshandlat din själ och grovt missbrukat sin ”position”, ska du fortsätta älska? Ja, absolut, men att älska, förlåta och ”vända andra kinden till” innebär inte att du ska utsätta dig själv för ytterligare plåga och tortyr, Herren har inte kallat dig till att vara en ”dörrmatta” att ständigt stampa på, och definitivt inte av egna trossyskon! Ordet rättar dåraktigt resonemang om att tillåta bli utnyttjad och felbehandlad, t ex 2 Kor.11:20: ”Ni accepterar att man gör er till slavar, att man suger ut och plundrar er, att man uppträder överlägset och slår er i ansiktet”. Du vänder andra kinden till genom att förlåta och genom att välsigna och inte ge igen, inte hämnas, men du står alltjämnt på sanningens och rättfärdighetens grund och säger bestämt nej och låter dig inte utsättas för mera ont, då blir det ju också en sorts tillrättavisning för den felande brodern att denne är ute på villovägar och behöver omvändelse…

Jag vill att vi går till 1 Kor.13:4-8. Och så låter vi Guds Ord beskriva vad och hur Verklig kärlek är, och därmed också hur Guds kärlek gentemot dig och mig är. Vi skulle kunna analysera noga varje delmoment och funktion i denna Guds kärlek. Men, vi ska inte göra så nu, istället låter vi Guds Ande tala och undervisa direkt till våra hjärtan. Jag avslutar med att vi sakta läser 1 Kor.13:4-8. Lyssna nu med både ditt förstånd och ditt hjärta så att den Helige Ande kan göra sitt verk i dig, 1 Kor.13:4: ”Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig…

 

P.S! Nu har vi sökt förstå begreppet Kärlek, särskilt utifrån Bibelns undervisning, självfallet är Guds kärlek något vi ska Uppleva också i den andliga gemenskapen med Jesus. Gud Är som sagt Kärlek, d v s verklig och sann kärlek, och Han är också Helighet och Härlighet, så när du är i gemenskap med Honom genom bön, lovsång och tillbedjan så upplever du och uppfylls av denna Guds helighet, härlighet och kärlek, det finns inget underbarare i den mänskliga existensen än just denna Jesu kärleks, helighets och härlighets närvaro…Jesu kärlek är som en ”varm inre filt” som omsluter och genomsyrar hela ditt väsen med ren, levande och intensiv kärlek, det går egentligen inte att beskriva bara uppleva, vi är skapade för just denna Gudsgemenskap och kärlek, det är Himmelskt! Ta idag emot Jesus och Hans Kärleks närvaro, var välsignad käre vän…


JÄMTLANDS VILDAR! Gatuevangelisation i Östersund

JÄMTLANDS VILDAR! Gatuevangelisation i Östersund idag. Två tog emot Jesus, flera fick förbön och många hörde Evangeliet. Det blev vittnesbörd, sång, musik och tal i mik/högtalare på två av stadens torg, ja t o m lite dans. Vi var ett härligt ”vilt” gäng evangelister, d v s Lars Öhlund, Ingegerd Hannersjö, Mats Johansson, Sören Ekerbo, Peter och Anette Kujala. Det kan inte bli roligare än så här! Bara njut:

https://youtu.be/oeJR33wXHM8

Julens Budskap!

Gud själv kom till oss människor för 2000 år sedan genom Jesus Kristus. Jesus Älskar och bryr sig om dig mer än någon annan någonsin gjort. Hans Kärlek till dig sviker aldrig. Människor kommer att svika dig, men inte Jesus, och Han vill ta hand om dig och ditt liv Om du låter Honom så göra.

Jesus uppdrag var att Frälsa en förlorad mänsklighet. Alla människor har vänt sig bort från Gud och lever i Uppror mot sin Skapare. Därför har Synden invaderat människosjälen. Våra historieböcker, och varje dagstidning idag och varje personligt liv visar tydligt syndens allt förintande makt. Vem av oss har inte varit självisk, ljugit och förtalat, behandlat någon illa och varit kärlekslös? Men, de Goda Nyheterna är, Guds Nåd och Kärlek till just dig och mig är: Att Jesus Kristus på Korset led och dog för dina och mina synder, Han tog på sig All vår synd och gick i Graven med det. Våra synder är Utplånade, Och Gud väljer att inte ens komma ihåg något av det, de är borta för evigt.

Jesus tog faktiskt själva Straffet för all vår synd på sig istället för oss som Bibeln förklarar (Jesaja 53). Om du begår brott i samhället som att t ex stjäla en bil, misshandla någon grovt, förskingring och bedrägeri o s v så blir det en Rättegång, en Domstol och ett Straff. Detta kallas för Rättvisa, och så bevaras samhället. Men, Gud är den eviga Sanningens och den eviga Rättvisans grundval. Gud är en Garant för att sanning, rättvisa och det moraliskt goda ska bestå i Universum för alltid. Det blir alltså en Guds domstol, en Räkenskapens dag för oss alla. Men om du Vänt om till Gud, och tagit emot Jesus och hans Frälsning så blir du Frikänd och Benådad. Du blir frikänd och benådad eftersom Jesus tog ditt straff på sig istället för dig! Detta är Guds enorma Kärlek och Nåd till just dig…

Bibeln talar förstås mycket om frälsningen, t ex: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”. Jesus säger ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Och Jesus säger också i Bibeln ”Omvänd er och Tro Evangelium”. Du som tror på Jesus får alltså evigt liv i Himlen istället för att gå förlorad till evig förtappelse.

Denna Frälsning är en fri gåva av Nåd från Gud till dig. Du kan alltså inte Förtjäna frälsningen, utan den tas emot i tro. Du kan ge miljoner till fattiga (vilket är bra) och göra massor av goda gärningar men du släpps ändå inte in till Himlen…En undersökning visar att en människa syndar c a 100 000 gånger under sin livstid, men det räcker med en enda synd, t ex ett förtal, en lögn och du blir portad, varför? Därför att Himlen är en fullkomlig plats med endast godhet, rätt och sanning, en helig plats där ingen synd finns. Men, Jesus tog alltså Alla dina synder på Korset och gick i graven med dem…Men, det är ett Hjärtats val där du väljer att Vända om till Gud. Ett val där du antingen förkastar och förnekar Jesus och det Han gjort för dig, eller så Bejakar och tror du på Jesus och Hans Frälsning. 

Att ta emot Frälsningen är inte svårt, det är en hjärtats Överlåtelsebön där du ber om Syndernas förlåtelse och Bekänner din tro på Jesus och det Han gjort för dig, du bekänner Honom som din Herre och Frälsare.

Bibeln säger att vi behöver med vår mun bekänna och i hjärtat tro, då blir vi frälsta. Här följer därför en vanlig och bibliskt baserad bön. Om du på allvar vill ta emot Jesus och Hans frälsning så kan du be högt denna frälsningsbön, denna överlåtelsebön från ditt hjärta till Gud. Detta är bara en hjälp, ett förslag på hur du kan be, men det är mellan dig och Gud, varsågod:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE…JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE…OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG…JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR...TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI…TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV…JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE, FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”

 

mvh: Peter - en troende som är med i den vanliga frikyrkan, en av över två miljarder som tror på och följer Jesus Kristus. Bra webbsajter om kristna tron: www.jesus.se /www.inblick.se /www.wayofthemaster.com

 

Joulun Sanoma!

Jumala itse tuli meille ihmisille 2000 vuotta sitten Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus rakastaa ja välittää sinusta enemmän kuin kukaan muu koskaan on tehnyt. Hänen rakkautensa ei koskaan epäonnistu. Ihmiset pettää, mutta ei Jeesus, ja Hän huolehtii sinusta ja elämästäsi jos annat Hänen tehdä niin.

Jeesuksen tehtävä oli Pelastaa menetetty ihmiskuntaa. Kaikki ihmiset ovat kääntyneet pois Jumalasta ja ovat kapinassa Luojaansa kohti. Sen takia on Synti valloittanut ihmissielun; Historiankirjamme, jokainen Sanomalehti tänään ja jokainen Henkilökohtainen elämä näyttää selvästi synnin hirvittävää tuhovoimaa. Kuka meistä ei ole itsekäs, tai valehtellut ja panetellut, kohdellut toista ihmistä huonosti, ollut rakkaudeton ja niin edelleen?

Mutta Hyvät Uutiset on, Jumalan armo ja rakkaus sinulle ja minulle on, että Jeesus Kristus Ristillä kärsi ja kuoli syntiemme puolesta. Hän otti kaikki syntimme päällensä ja meni hautaan niiden kanssa, synnit on poistettu, ja Jumala valitsee että ei edes muista mitään niistä, synnit ovat hävitetty ikuisesti, siis, jos otat vastaan Jeesuksen ja Pelastuksen…
Jeesus otti itse Rangaistuksen meidän syntiemme puolesta niin kuin Raamattu sanoo (Jes.53). Jos teemme rikoksen yhteiskunnassa, esimerkiksi varastaa auton, pahoinpitely, tehdä huiputusta ja niin edelleen, siitä tulee oikeudenkäynti, tuomioistuin ja Rangaistus. Tätä kutsutaan oikeudenmukaisuutta, ja siten säilytetään yhteiskuntaamme. Mutta Jumala on ikuisen Totuuden ja ikuisen Oikeudenmukaisuuden takaaja ja varmistus, niin että Hänen Valtakunta säilyy ikuisesti.
Jumalan Tuomioistuin on tosi asia jokaiselle ihmiselle, Tilinteon päivä tulee kaikille. Mutta jos käännyt Jumalaan, ja otat vastaan Jeesuksen ja hänen Pelastuksensa tulet Vapautetuksi ja olet Armahdettu…Sinä olet Anteeksiannettu ja Armahdettu koska Jeesus otti sinun Rangaistuksen sinun sijasta, sinun puolesta! Tämä on Jumalan valtava rakkaus ja armo sinulle!

Raamattu puhuu paljon Jeesuksen Pelastuksesta, esimerkiksi: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, että joka häneen uskoo ei menehtyisi, vaan saisi iankaikkisen elämän" (Joh 3: 16).
Jeesus sanoo: "Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani "(Joh 14: 6).
Ja Jesus Raamatussa sanoo myös: "Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia". Jos uskot Jeesukseen saat siis iankaikkisen elämän Taivaassa, ja et mene ikuiseen kadotukseen.

Ja, tämä Pelastus on vapaa Armolahja Jumalalta sinulle, et voi ansaita Pelastusta ja Taivaaseen pääsyä, sen voi ainoastaan ottaa vastaan uskossa. Voit antaa miljoonia köyhille (joka on hyvä tehdä) ja tehdä paljon hyviä tekoja, mutta se ei anna sinulle taivaallisen lipun...Tutkimus osoittaa, että ihminen tekee syntiä noin 100 000 kertaa elinaikanaan, mutta jos on vain yksi ainoa synti, yksi pieni valhe tai itsekäs teko niin Taivaan portti on suljettu, Miksi? Koska Taivas on täydellinen paikka jossa on vain hyvyyttä, oikeutta ja totuutta, se on pyhä paikka jossa ei ole syntiä. Mutta Jeesus otti siis kaikki sinun ja minun syntimme Ristillä ja meni hautaan niiden kanssa...

Kuitenkin on kysymys Sydämmen valinnasta, missä sinä käännyt Jumalaan ja Valitset ottaa vastaan Jeesuksen sinun Herrana ja Vapahtajana. Pelastuksen vastaanottaminen ei ole vaikeata, se on sydämmen antautuminen jossa pyydät syntiesi anteeksiantoa ja jossa tunnustat uskosi Jeesukseen ja siihen mitä Hän on tehnyt Ristillä, tunnustat Hänet olevan sinun Herra ja Vapahtaja.
Raamattu sanoo, että meidän täytyy suullamme Tunnustaa ja sydämessämme Uskoa, niin me pelastumme. Jos haluat kääntyä Jumalan puoleen ja ottaa vastaan Jumalan armolahjan Jeesuksen Pelastus, niin voit nyt rukoilla ”Pelastusrukouksen” missä otat vastaan Jeesuksen ja Pelastuksen, syntiesi anteeksiannon ja ikuisen elämän Taivaassa.

Tämä Pelastusrukous merkitsee siis että luovutat elämäsi Jumalalle ja että Jeesus on sinun Herrasi ja Vapahtajasi, että haluat kääntyä Jumalan puoleen ja seurata Jeesusta elämässäsi. Jos haluat, rukoile nyt äännekkäästi ja sydämmestäsi Jumalalle, voit rukoilla omilla sanoilla, mutta tämä on hyvä apu:

"Isä Jumala…minä käännyn Sinun puoleen…Vastaanotan Pelastuksen Jeesuksen Kristuksen kautta…Rakas Herra Jeesus, tule sydämeeni…Anna anteeksi syntini…Puhdista ja vapauta minut…Teen parannusta ja käännyn pois synnistä ja pahuudesta…Kiitos Jeesus että kuolit syntieni puolesta ja otit minun rangaistuksen puolestani…Kiitos syntieni anteeksiannosta…minä uskon Sinuun…ja hyväksyn sinut Jeesuksen Herranani ja Vapahtajanani…Uskon että olet noussut ylös kuolleista…Ja että minä saan nyt iankaikkiseen elämään Taivaassa…Täytä minut läsnäolollasi Pyhässä Hengessä… Sinun rauhalla ja ilolla…Rukoilen Jeesuksen nimessä, Aamen”

Sydämmelisesti: Peter, joka on tavallinen vapaakirkollinen uskovainen, yksi yli kahdesta miljardista joka uskoo ja seuraa Jeesusta Kristusta. Hyviä verkkosivuja kristinuskosta: www.tv7.fi / www.wayofthemaster.com

Proklamerade EVANGELIET på Gällivare Torg!

Proklamerade EVANGELIET på Gällivare Torg med högtalare, kaffebord och lokala troende som vi evangeliserade tillsammans med! Någon tog emot Jesus, andra skulle göra det hemma, förbön och många bra samtal. Ordets sådd gick ut och ”kyrkan” var ute bland folket, precis som Jesus och lärjungarna brukade vara…Det var flera från församlingen ”Nytt Liv” som både vittnade till enskilda och via högtalare, och Guds närvaro var över torget och folket. Här ett av mina korta tal:

https://youtu.be/gFXy4I_g1D4


Evangeliet på Vasa torg

Proklamerade EVANGELIET på Vasa Torg / Julistin Evankeeliumia Vaasan torilla: https://youtu.be/D8dHwQxGydE

Utomhuspredikan Evangeliet!

Predikar Evangeliet i ett soligt Badhusparken, Östersund - Tre korta utomhustal (ca 26 minuter sammanlagt), i samarbete med Väckelsekyrkan. En tog emot Jesus, flera fick förbön, folket hörde Evangeliet. Lite hackig filmning alldeles i början. Perfekt läge med utomhuscafe, lekpark med vuxna som passar barnen och långa bänkrader vid sjön! Var välsignad:

https://youtu.be/PzV_jN-7n68


Evangeliet som ljudfil, lyssna och låt Jesus förvandla ditt liv!

HÄR har du det! Lyssna (ljudfil) till Evangeliet, centralt och oförfalskat. Jag samlade mina erfarenheter från missionsfältet (Indien,Pakistan,Etiopien,Kenya) för att komprimera ett "grundligt" presenterat Evangelium. Tog dock inte med liknelser eller Bibelberättelser som man ofta har därute, men däremot det koncentrerade Evangeliet som ges ut mer radikalt och rent än härhemma i Sverige. Var välsignad och sprid vidare!: http://evigtlivihimlen.tumblr.com/post/144551788446/the-message

Evangeliet - Grundligt, oförfalskat och rent!

Sprid/dela gärna detta EVANGELISTISKA BUDSKAP till allt å alla! Helst Nu omedelbart ty Nådens tidsålder är snart förbi. Vi lever i ett hav av ofrälsta människor, de flesta av dem har ingen kristen i sin omgivning som berättar, vittnar för dem...Jag fick vänta i 30 år innan det dök upp sådana kristna!!! Ett år senare var jag frälst...

Förord till Evangelistiskt budskap:

Gott folk, jag har ett Budskap till dig som har kraften att förvandla ditt liv, nu och i evighet. De flesta av oss tycker att livet är kort, 70-80 år är löjligt kort; Alla känner inom sig att det kan inte bara ta slut och vi bara slutar existera när vi dör, denna inre känslan är faktiskt sann, eftersom Evigheten är lagd i människans hjärtan. Det är också därför människan är en Religiös varelse, c a 80% av jordens befolkning är just religiösa.
Buddisterna ser livet som ett enda stort lidande och strävar efter att komma till Nirvana, en plats där de tror lidandet upphör. Hinduerna har tusentals gudar och sitt ständiga återfödelse och kastsystem. Muslimerna vill genom underkastelse och goda gärningar nå sin himmel. Och den sekulära Västerlänningen har faktiskt också sin religion även om det inte kallas så, nämligen Evolutionsläran; en ateistisk lära skapad för behovet av att kunna förkasta en Gud som man inte vill vara moraliskt ansvarig inför; en lära som var grundläggande för t ex nazismens ideologi. Många tror att religion orsakat de flesta krigsoffren, vilket nonsens, ateistiska ledare och deras ideologier, som Hitler, Stalin och Mao slaktade sammanlagt närmare 200 miljoner, religiösa krig är inte ens en bråkdel av sådant. Felaktigt tror vanligt folk att Evolutionsläran är vetenskapligt bevisad, men många forskare, professorer och lärda vet att det handlar om en obevisad teori, och många av dem har också vänt sig emot Evolutionsläran eftersom den har så uppenbara brister, som t ex att det saknas mellanformer i de fossila lämningarna, det borde finnas miljoner fossila bevis, det finns inte ett enda. Och sannolikheten att jorden, djurlivet och människan kom till av en slump, liksom magiskt genom årsmiljonernas trollspö är matematiskt lika stor som att en storm drar förbi ett skrotupplag och formar en färdig jumbojet klar att lyfta. Jag kunde tala om detta länge, t ex var kom all materia från före Big bang? Det krävs faktiskt mer tro för evolutionen än för att tro på en Gud och Skapare bakom allt…

Men mitt egentliga Budskap idag är faktiskt världens mest berömda person genom alla tider, d v s Jesus Kristus. Jesus och Hans frälsning skiljer sig radikalt från alla dessa andra religioner; i Buddism, Hinduism och Islam måste du förtjäna din frälsning och himmel genom goda gärningar m m, men, som tusentals år av mänsklig historia bevisat, likaså miljoner människors liv, det fungerar inte, alla är likväl själviska. Och just därför är Jesus frälsning och evigt liv i Himlen inget du kan förtjäna, nej, Jesu frälsning är istället av Guds nåd genom tro.

Jag ska nu ge Evangeliet till dig, vi tar det grundligt, från början till slut. Så lyssna nu noga för detta är det viktigaste budskapet du någonsin kan höra, och det avgör både din nutid och evighet…, varsågod:

EVANGELIET = Förlåten, Försonad och Frikänd!

Låt oss idag ta det här med Evangeliet grundligt: i Begynnelsen när Gud skapade världen, människan och allt som är så var allting gott, perfekt och felfritt. Människan levde i en underbar familjär gemenskap med Gud Skaparen. Hela skapelsen, Gud och människan var i full harmoni och kärlek med varandra. Men, en kärleksrelation förutsätter en Fri vilja. En dag missbrukade människan sin fria vilja och gjorde Uppror mot sin Skapare i det vi kallar för Syndafallet, människan ville själviskt och i högmod vara sin egen gud, då bröts den andliga gemenskapen Gud och människa emellan. Synden, själviskheten och ondskan invaderade människosjälen, resten är historia, och inte bara Historieböckerna utan också varje Dagstidning idag och varje Personligt liv visar på Syndens och själviskhetens fruktansvärda Konsekvenser.
Bibeln säger i Rom.3:10-: ”Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Gudsfruktan inför sina ögon”.

Vi kan bara se på oss själva; Vem har inte ljugit, förtalat, behandlat någon illa, varit självisk, kärlekslös och svekfull, illvillig och t o m hatisk? Gud är Sanningens och Rättvisans grundval, en Garant för det som är godhet och moraliskt rätt, Han är Helig och inget mörker finns i Honom. Gud kunde ha valt att avlägsna den onda människan från jordens yta permanent och bara glömt bort henne. Men, Gud är också Kärlek, Barmhärtighet och Nåd, därför lovade Skaparen direkt från första början efter syndafallet att sända en Frälsare, en Befriare som skulle sätta människan fri från hennes synd, ja, befria denne från själva Syndanaturen som nu blivit en del av människans väsen, och så föra människan tillbaka till Gud. Hela Gamla Testamentet i Bibeln lyfter fram och beskriver på olika sätt hur Gud själv genom en Frälsare, Jesus Kristus skulle komma till mänskligheten. Att denne Frälsare, denne Jesus skall vara en Ställföreträdare för människan inför Gud, en länk mellan dig och Skaparen, en Väg tillbaka till Gud. Jesus skulle ta itu med Syndproblemet och dess fruktansvärda konsekvenser en gång för alla så att varje människa kunde bli Förlåten för sina synder och bli Försonad med Gud.
Vi läser om detta i Bibeln, från Jes.53:4-: ”Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på Honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas".

Du kanske frågar ”Varför måste jag bli försonad med Gud och få mina synder förlåtna? Kan inte jag bara få vara i fred och sköta mitt eget?” Svaret är att Gud är fullkomlig i Godhet, i Helighet, i Sanning och Rättvisa och Han kan inte därför bara låta mörkret och ondskan bestå. Som Bibeln förklarar ska alla människor en dag stå inför Gud och göra Räkenskap för sina liv. Det blir en gigantisk Domstol där varje synd och överträdelse ska fram i ljuset och dömas, t o m motiven bakom våra ord och handlingar bedöms, Gud läser våra hjärtan som en öppen bok.

Men, Guds enorma Kärlek och Nåd till dig och mig är att Jesus Kristus, Gud själv tog våra synder på sig på Korset, Jesus led och dog för din synd, Han tog själva Straffet för dina synder på sig istället för dig, som en Ställföreträdare.
Det är, nu som i en liknelse, som om du begick en väldigt massa grova brott i samhället och du står i en Domstol och döms till att både torteras och dödas för att sona dina brott, Men, så kliver någon fram inför domaren och säger ”Jag tar hans Straff på mig istället för honom”, och du går helt Fri. Jesus gjorde detta för dig så att du kan bli Frikänd och Benådad på Räkenskapens dag. Ordet ”Frälsning” är detsamma som ”Räddning”, du blir räddad från att gå evigt förlorad till evigt straff, och istället blir du Adopterad tillbaka in i Guds familj och får evigt liv i Himlen.

Låt oss läsa i Bibeln från Joh.3:16-: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”. Jesus säger i Joh.14:6: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Och Jesus säger också i Bibeln ”Omvänd er och Tro Evangelium”.
Så, människa, vad blir ditt Gensvar? Fortsätter du i själviskt högmod i den Tomhet och Meningslöshet som ett liv utan Gud innebär, fortsätter du åsamka dig själv och andra det Lidande som Syndens konsekvenser ständigt ger? Och vad ska du säga inför Allsmäktig Gud Skaparen den dag du står inför Honom på Räkenskapens dag? D v s om du har förkastat Jesus Kristus och Hans givna Frälsning. Allt i en människas liv och existens bleknar i jämförelse med just den dagen och stunden när du står inför Gud, det blir då antingen i total skam och fruktan eller i jublande glädje och frid…Det är du som väljer käre vän. Om du väljer att Vända om till Gud, säga farväl till synden, mörkret och ondskan och istället följa Jesus som din Herre och Frälsare och Tro på Hans Frälsningsverk på Korset, Ja, då blir du Förlåten, Försonad, Frikänd och Benådad med evigt liv i Himlen. Och dessutom så får du en Underbar andlig gemenskap med levande Gud, du blir som Bibeln säger andligt pånyttfödd, ett Guds barn som har en familjär gemenskap med Gud din Skapare. Jesu närvaro fyller dig med en bestående frid och glädje som inget kan stjäla. Och Jesus har lovat att vara med dig i alla dagar till tidens slut, Han ger dig Guds kraft och förmåga till att leva och fungera som ett Guds barn.

Denna Frälsning kan du inte Förtjäna på något vis, inga goda gärningar eller gott leverne räcker till. Du kan bara ta emot denna Frälsning genom att Vända om till Gud, bekänna ditt behov av Jesus och Hans Frälsning och sedan bara Tro, Tro på Jesus och det Han gjort för dig. Sedan ska du som en andligt pånyttfödd Jesu Lärjunge följa Jesus i lydnad till Hans Ord, Bibeln, Men, också detta är Guds Nåd eftersom du följer inte Jesus i egen kraft och förmåga utan i Guds kraft och förmåga, genom Guds Andes liv, genom den andliga gemenskapen med Gud.
Jesus led och dog för dig eftersom Han Älskar dig, såsom Bibeln säger i Rom.5:8: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare”. Jesus dog och gick i graven med våra synder, men på 3:je dagen Uppstod Jesus från de döda, Han lever i evigheternas evighet, och om du väljer Jesus, Han som kallas för Livets Furste och Livets bröd så kommer du sannerligen att Leva nu och i evighet i Himlen. Men, valet är ditt, din Fria vilja avgör hur ditt liv blir framöver, och ännu viktigare var du ska tillbringa evigheten…

Återigen, Vad är ditt Gensvar människa? Jag vädjar å Guds vägnar, Välj Jesus Kristus och Hans Frälsning!
Här följer en vanlig och bibliskt baserad bön. Om du på allvar vill ta emot Jesus och Hans frälsning så kan du be högt denna frälsningsbön, denna överlåtelsebön från ditt hjärta till Gud. Detta är bara en hjälp, ett förslag på hur du kan be, men det är mellan dig och Gud, varsågod:
”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA, OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE, FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”

Listen to the Gospel, in english!

EVANGELIET på engelska i ljudfil, sprid vidare till asylsökande och andra som inte kan svenska!: This is it! Listen to the Gospel, that will change your life Now and for ever…: http://evigtlivihimlen.tumblr.com/post/144555275441/this-is-it-listen-to-the-gospel-that-will-change

The Gospel, in english

GOSPEL = Forgiven and Pardoned!

This is the Gospel: In the beginning when God created the world, man and everything, then everything was good, perfect and flawless. Man lived in a wonderful familiar fellowship with God the Creator. All creation, God and man were in full harmony and love with each other. However, a love relationship requires a free will. One day man abused their free will and rebelled against their Creator in what we call the Fall, man wanted in selfisness and pride to be her own god. Because of that she broke the spiritual fellowship between God and man. Sin, selfishness and evil invaded the human soul, the rest is history and not just the history books but also every newspaper today and every personal life shows sin and selfishness terrible consequences.
The Bible says: "It is written, there is none righteous, no, not one is sensible, no one is seeking God. All have departed, all have become corrupt. No, there is nobody who does good, not one. An open grave is their throat. They use their tongues for deceit. Poison is behind their lips. Their mouth is full of cursing and bitterness. They are fast to shed blood. Devastation and misery prevailing in their ways, and the way of peace they know not. They have no fear of God before their eyes".

We can only look at ourselves; Who has not lied, slandered, treated someone badly, been selfish, unloving and deceitful, malicious and even hateful?! God is Truth and Justice, He is the guarantor of what is morally right and goodness, He is Holy and there is no darkness in Him. God could have chosen to remove the evil man from the face of the earth permanently and just forgotten about her. But, God is also love, mercy and grace, and therefore He, the Creator, promised right from the start after the Fall to send a Savior, a deliverer who would set people free from their sins, yes, relieve them from the sinful nature which has now become a part of mans very being, and so bring man back to God. The Bible highlights and describes the way in which God himself through a Savior, Jesus Christ, comes to mankind. That this Savior, this Jesus is to be a link between you and the Creator, a way back to God. Jesus would deal with the sin-problem and its terrible consequences once and for all, so that every person could be forgiven for their sins and be reconciled with God.

We read about this in the Bible: ”Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on Him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to our own way; and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet He did not open his mouth; He was led like a lamb to the slaughter”.

You may ask, "Why do I have to be reconciled with God and get my sins forgiven? Can't I just be left in peace and take care of my own business?". The answer is that God is perfect in goodness, in holiness, in truth and justice, and therefore He can not just let the darkness and evil remain. As the Bible says, all people one day will stand before God and give account of their lives. It will be a gigantic court where every sin and transgression must be brought into light and be judged, even the motives behind our words and actions will be judged, God reads our hearts like an open book.

However, God's immense love and grace to you and me is that Jesus Christ, God Himself, took our sins on the Cross, Jesus suffered and died for your sins, He took the very punishment for your sins on Himself instead of you. It is, now as in a parable, as if you committed a very lot of serious crimes in society and you are standing in a court and sentenced to both tortured and killed for your crimes, however, then somebody steps forward and say "I take his punishment on me instead of him" and you go completely free...Jesus did this for you so that you can be set free and pardoned on the Day of Judgement. The word "Salvation" means ”to be saved", you will be saved from going forever lost to eternal punishment, and instead you go back into the family of God as a child of God, and you receive eternal life in Heaven.

Let us read the Bible: "For God so loved the world that he gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life". Jesus says: ”I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me”. And Jesus also says in the Bible "Repent and believe the gospel".

So, what will your Answer be? Will you continue in selfish pride, in the emptiness and futility that a life without God means, continue to cause yourself and others the suffering the consequences of sin constantly gives? And what will you say in the presence of Almighty God, the Creator, on that Day of Judgement when you stand before Him? That is if you have rejected Jesus Christ and His Salvation? Everything in a person's life and existence pales in comparison to the very Day and hour when you stand before God, it will then be either in total shame and horror or in total joy and peace ...It is your choise dear friend...If you choose to turn to God, to say farewell to sin, darkness and evil, and instead follow Jesus as your Lord and Savior and believe in His saving work on the Cross, then surely you will be Forgiven, Redeemed and Pardoned with everlasting life in Heaven. And besides, you get a wonderful spiritual fellowship with the living God, you become like the Bible says spiritually ”born again”, a child of God who have a familiar relationship with God, your Creator. Jesus very presence fills you with a lasting peace and joy that nothing can steal. And Jesus has promised to be with you always, to the end, He gives you God's power and ability to live as a child of God.

This Salvation can not be earned in any way, no good works or good living is enough. You can only receive this salvation by turning to God, confess your need for Jesus and His Salvation and then just believe, believe in Jesus and what He has done for you. Then, you as a spiritually born again disciple and follower of Jesus Christ, will live in obedience to His Word, the Bible. However, also this is God's grace because you do not follow and obey Jesus in your own power and ability but in God's power and ability, through the Holy Spirit who is the spiritual fellowship with God.

Jesus suffered and died for you because He loves you, as the Bible says: "But God demonstrates his own love for us in that Christ died in our place while we were yet sinners”. Jesus died and went to the grave with our sins, but on 3:rd day Jesus Rose from the dead, He lives forever and ever, and if you choose Jesus, He who is called the ”Prince of life” and the ”Bread of life”, you will certainly live now and forever in Heaven. However, the choice is yours, your free will determines how your life will become, and more importantly where you will spend eternity ...
Again, what is your Answer? I plead, choose Jesus Christ and His Salvation!
Here follows a common and biblically based prayer. If you seriously want to receive Jesus and His salvation, you can pray out loud this pray from your heart to God. This is only a suggestion on how to pray, but it is between you and God, go ahead and pray:
"God, I confess that Jesus Christ is my Lord and Savior, I believe that Jesus suffered and died for my sins, that he took my punishment in my place, and I believe that Jesus rose from the dead ...O Lord Jesus, come into my heart, I'm sorry that I have gone my own ways, forgive me of all my sins. I turn away from all sin and evil, and I follow you Jesus all my days. I leave my life in Your hands Lord Jesus. Thank You for the forgivness of my sins and for setting me free. Thank You for me beeing a child of God now, with everlasting life in Heaven. I also accept your Spirit, The Holy Spirit. Fill me with your peace and joy, with your presence, power and love, I pray in Jesus' name, Amen".

Jesus och din Frälsning!

Evangeliet: Människan skapades för andlig gemenskap med Gud. Hon gjorde uppror och ville själv vara sin egen gud; ett gift av själviskhet, synd och ondska kom in, något världen, samhällena, historien och varje personligt liv tydligt visar. Synd är brott mot Guds bud och vilja, och vem har inte t ex ljugit, förtalat, stulit, behandlat någon illa, varit kärlekslös eller egoistisk o s v. Denna synd/gift ger en inre tomhet och otillfredställelse eftersom människan nu kom utanför det hon skapades för, kontakten med Livskällan bröts helt enkelt.

 

Gud är kärlek så Han kom själv genom Jesus Kristus, sin enfödde Son, till oss. Jesus var och är Gud kommen som människa, Gud och människa i ett. Jesus trädde på Korset i ditt och mitt ställe och tog där vårt straff, för all vår synd, fel och brist. Jesus utplånade giftet och öppnade vägen tillbaka till Gud. På Korset blev du och jag försonade, frikända och förlåtna. Denna Frälsning är givet av Gud helt fritt av nåd, utan att vi kan någonsin förtjäna det på något vis, och denna Frälsning tas emot i tro.

 

När du tror och tar emot Jesus som din Herre och Frälsare, vilket också innebär att du väljer att vända om till Gud och alltså inte fortsätta i ditt uppror mot Honom, ja, då har du gått över från döden till livet här och nu, vilket ger dig gemenskap med Gud själv. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är här i denna andliga gemenskap med Gud du får, varje dag, ta emot liv, kärlek, frid och glädje från Gud. Viktigaste av allt, du tillbringar din evighet i Himlen tillsammans med Jesus.

 

Hur tar du emot Jesus och Frälsning? Öppna och böj ditt hjärta inför Gud den allsmäktige Skaparen, och bekänn ditt behov av Jesus och Frälsning. Bekänn att Jesus är din Herre och Frälsare, att du tror att Jesus dog för dina synder, och att Jesus Uppstod från de döda. Idag är Frälsningens dag för alla människor. Men det är du som måste välja vilken väg du ska gå, frälsningens väg eller att gå din egen väg, bort från Gud för alltid till evig förtappelse. Gud älskar dig, men Han kan inte tvinga dig, du har en fri vilja. Vänd om till Gud, kom till Korset och till Jesus, det är Guds erbjudande och kallelse till alla människor, också till dig här och nu…

 

Bibeln, Guds Ord säger:

 

Joh 3:16-17:Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”

Joh.5:24:”Amen, amen säger Jag er: Den som hör Mitt ord och tror på Honom som har sänt Mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

 

Tit 3:3-7: “Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.”

 

Rom 10:9-10, 13: “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst…Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”

 

Kol 2:13-14: “Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”

 

Om du vill ta emot den gåvan som Gud har för dig idag, så följer här en vanlig och bibliskt baserad bön. Vänd om till Gud och be högt denna frälsningsbönfrån ditt hjärta till Gud:

 

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE; FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN

 

Bra webbsidor:  www.kanal10.se / www.visjonnorge.com /www.godandscience.org / www.carm.org 

Ställ gärna frågor/ge respons: jesusmissionen@gmail.com 


a Reformer

Att hjälpa människor till Frälsning, gemenskap med Gud och evigt liv i Himlen har två verksamhetsområden. Dels så har vi hedningarna, d v s de som inte kallar sig för kristna och som inte tror och dels så har vi de ljumma s k "namnkristna" som kallar sig kristna men inte lever i enlighet med tron. I förra inslaget på bloggen här så vände jag mig till hedningarna ("Jesus och Frälsningen"), men kolla in detta youtube-inslag, den handlar om Guds tjänare som vill nå de förlorade inom kyrkväggarna (och de är väldigt många i "västerlandet"). Jag, Anette och många likasinnade känner igen sig i detta enormt starka inslag, varsågoda:

www.youtube.com/watch?v=mXo0cEWw8zg&feature=player_embedded


Jesus vill möta dig och ge frälsning,liv i evighet...

Att Ta emot Jesus och Frälsningen är Lätt.

Gud Är Gud och du är Hans skapade varelse, Han har inte gjort det svårt utan lätt för dig. Däremot så vill synden, de onda begären, själviskheten, högmodet, upproriskheten i dig hindra dig att ta emot Jesus. Jesus som Är Livet självt, Han som vill ge dig Guds Kärlek, Kraft, Glädje och Liv i Överflöd varje dag. Jesus som vill ta hand om dig, hjälpa dig, leda dig. Gud som är enbart God, men också Helig och Rättfärdig, Sanningens och Rättens Grundval. På Korset säger Jesus till dig: "Du är Förlåten och Försonad. Jag har Friköpt dig, Jag dog för dig, Jag älskar dig. Kom till Mig och Ta Emot Min Frälsning, det är Du som Väljer..."


Jesus Dog för
Dig, för Dina och
Världens synder

 

På tredje dagen
Uppstod Jesus från
De döda-Han Lever!DET FINNS ETT PROBLEM: ONDSKAN/SYNDEN i MÄNNISKAN OCH i VÄRLDEN
DET FINNS EN LÖSNING: JESUS KRISTUS OCH FRÄLSNINGEN


Jesus givna Frälsning till dig tar du emot av Guds Nåd genom att Tro:
Guds Nåd är sättet Gud valt att frälsa, förlåta och försona människan med sig Själv: Guds Nåd är att Jesus led och dog för dina synder, fel och brister, d v s Gud själv genom Jesus tog ditt straff i ditt ställe . Denna Jesus nådesgärning på Korset innebär att alla människor oavsett vem det är, oavsett vad man gjort eller inte gjort så förlåter och frälser Gud denna människa. Och detta utan att människan kan prestera någon som helst gärning eller motprestation för att förtjäna denna frälsning.


Guds nåd är att ingen kan förtjäna förlåtelsen, frälsningen och Guds acceptans, den fås enbart av Guds nåd genom att i Tro ta emot; som Guds Ord säger så är vi frälsta av Guds Nåd genom Tron. Det enda Gud kräver av dig för att du ska bli fullständigt förlåten, accepterad och försonad med Honom är alltså att du tror på denna Guds Nåd genom Jesus, att du tror på Jesus och tar emot Hans av nåd givna Frälsning. Om du försöker bli frälst på annat sätt går du miste om Guds nåd och frälsning och går därmed alltså förlorad in i evigheten, om du försöker via gärningar nå Himlen så kommer du aldrig dit. Anledningen att Gud själv genom Jesus var tvungen att lida och dö på Korset var att ingen klarar av en gärningarnas väg till frälsning och evigt liv i Himlen.


Om Jesus säger Bibeln att Han är full av Nåd och Sanning, d v s när Jesus kommer med Sanningen om oss själva så kommer Han också med Nåden, i fullt mått för att försona och förlåta det vi är eller har gjort. Om du nu upplever att du vill välja Jesus och Hans Frälsning så följer här en Biblisk Frälsningbön. Ifall du nu väljer att ta emot Jesus och Frälsningen så kan du Be och Läsa högt från ditt hjärta till Gud:

 

Frälsningsbön:

GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS DOG FÖR MINA SYNDER OCH ATT HAN UPPSTOD FRÅN DE DÖDA PÅ 3:JE DAGEN. HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE: FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, I JESU NAMN, AMEN


Om du nu tagit emot Jesus och Frälsningen så ge dig också gärna till känna och e-maila till mig på: p.k95@hotmail.com så att jag kan be för dig. Välkommen in i Guds Rike och Guds familj! Du har nu över 1 miljard syskon i Herren, du har nu fått evigt liv i Himlen och andlig gemenskap med Gud redan här och nu. Du behöver gå till en lokal församling/kristen gemenskap där du får nya vänner och all stöd och hjälp i ditt nya liv med Jesus, predikan och undervisning så du kan växa i tron. Läs gärna Bibeln och börja då i Nya Testamentet, Guds Ord är levande och verksamt och kommer att välsigna dig enormt.


Evangeliet, kortfattat

Evangeliet: Människan skapades för andlig gemenskap med Gud. Hon gjorde uppror och ville själv vara sin egen gud; ett gift av själviskhet, synd och ondska kom in, något världen, samhällena, historien och varje personligt liv tydligt visar. Synd är brott mot Guds bud och vilja, och vem har inte t ex ljugit, förtalat, stulit, behandlat någon illa, varit kärlekslös eller egoistisk o s v. Denna synd/gift ger en inre tomhet och otillfredställelse eftersom människan nu kom utanför det hon skapades för, kontakten med Livskällan bröts helt enkelt.

 

Gud är kärlek så Han kom själv genom Jesus Kristus, sin enfödde Son, till oss. Jesus var och är Gud kommen som människa, Gud och människa i ett. Jesus trädde på Korset i ditt och mitt ställe och tog där vårt straff, för all vår synd, fel och brist. Jesus utplånade giftet och öppnade vägen tillbaka till Gud. På Korset blev du och jag försonade, frikända och förlåtna. Denna Frälsning är givet av Gud helt fritt av nåd, utan att vi kan någonsin förtjäna det på något vis, och denna Frälsning tas emot i tro.

 

När du tror och tar emot Jesus som din Herre och Frälsare, vilket också innebär att du väljer att vända om till Gud och alltså inte fortsätta i ditt uppror mot Honom, ja, då har du gått över från döden till livet här och nu, vilket ger dig gemenskap med Gud själv. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är här i denna andliga gemenskap med Gud du får, varje dag, ta emot liv, kärlek, frid och glädje från Gud. Viktigaste av allt, du tillbringar din evighet i Himlen tillsammans med Jesus.

 

Hur tar du emot Jesus och Frälsning? Öppna och böj ditt hjärta inför Gud den allsmäktige Skaparen, och bekänn ditt behov av Jesus och Frälsning. Bekänn att Jesus är din Herre och Frälsare, att du tror att Jesus dog för dina synder, och att Jesus Uppstod från de döda. Idag är Frälsningens dag för alla människor. Men det är du som måste välja vilken väg du ska gå, frälsningens väg eller att gå din egen väg, bort från Gud för alltid. Gud älskar dig, men Han kan inte tvinga dig, du har en fri vilja. Vänd om till Gud, kom till Korset och till Jesus, det är Guds erbjudande och kallelse till alla människor, också till dig här och nu…

 

Bibeln, Guds Ord säger:

Joh 3:16-17:Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”

Joh.5:24:”Amen, amen säger Jag er: Den som hör Mitt ord och tror på Honom som har sänt Mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

 

Tit 3:3-7:Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.”

 

Rom 10:9-10, 13:Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst…Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”

 

Kol 2:13-14:Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”


Om du vill ta emot den gåvan som Gud har för dig idag, så följer här en vanlig och bibliskt baserad bön. Vänd om till Gud och be högt denna frälsningsbön från ditt hjärta till Gud:

 

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS DOG FÖR MINA SYNDER OCH ATT HAN UPPSTOD FRÅN DE DÖDA. HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE; FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, I JESU NAMN AMEN”


Ett Kärleksbudskap

Här får du ett Kärleksbudskap som värmer mer än eventuell vår- och sommarsol:

Vad är en människas liv? Ja, det vet vi att det är fullt av både glädje och sorg, av behag och njutbara saker, men också av smärta och lidande. Det tycks vara ljusa och mörka perioder av skiftande djup som avlöser varandra. Och därtill så vet vi att detta liv vi har är alltför kort, ingen tycker att ca 70-80 år känns normalt och liksom okej. Men vi vill självfallet inte fokusera på detta faktum att livet är snart slut eller på mörkersidan av livet med sin smärta och lidande. Vi vill se på det positiva och förtränga det negativa för att orka leva och finnas till. Kanske att vi t.o.m överdriver och förskönar det positiva för att riktigt hålla humöret uppe.

 

Men om vi skulle kika in bakom denna s.k inre järnridå och ta en titt på den förbjudna zonen. Och se på både det negativa och positiva såsom det faktiskt är. Vad ser vi? Vi ser faktiskt att t.o.m det positiva i våra liv innehåller en djup otillfredsställelse, d.v.s hur vi än försöker njuta av vacker natur, spännande idrottsevenemang, fiske, god mat, familjeliv, resor, sex, olika sorters droger o s v, eller sådant som framgång i yrkeslivet eller på andra sätt; Så tycks vi inte nå ända fram till en tillfredsställelse som mättar.

 

Därtill kommer att vi tydligt kan känna av en ständig följeslagare som heter tomhet, en sorts inre tomhet eller en sorts djup saknad efter något, och ur djupet av människans själ, ur hennes innersta kommer ett förtvivlat rop till Gud: Finns det inget mer, finns Du Gud?
Och om denna människa nu får höra det glada budskapet om Evangeliet hos Jesus Kristus så blir svaret till denna människa: Ja, det finns mer, Jag finns och Jag är den levande Guden som har skapat dig


För att nu förstå Evangelium så behöver vi ta en snabbtitt på bakgrunden och orsaken till människans tillstånd av idag. Människan skapades till Guds avbild för att ingå i Guds familj, d v s hon var lik Gud, Skaparen i karaktär, godhet och kärlek, fullkomlig på allt sätt. Människan hade en familjär andlig kärleksrelation med sin Gud, Gud som ju är Ande och gemenskapen med Gud sker alltså andligt.

 

Men så bröt människan en dag denna gemenskap med Gud då man frestades att göra det som ont var, i det som vi kallar Syndafallet. Det var då det stora allt genomträngande ?Giftet? kom in i människan. Detta gift har skapat lidande i hela mänsklighetens historia, såväl på samhällelig nivå som i en människas personliga liv. Det som kom in i själva människonaturen när hon valde att göra det som ont var, det var t ex själviskhet, avund, högmod, illvilja, hat, kärlekslöshet och all sorts ogudaktighet, mörker och ondska. Och faktiskt, det var nu som denna inre tomhet och otillfredsställelse tog plats i människan. Orsaken är att människan nu kom utanför det hon skapades för; d v s andlig gemenskap med Gud, kontakten med Livskällan bröts helt enkelt.

 

Efter denna skilsmässa med Gud så har också människan alltid strävat efter att förklara sig själv oberoende av sin Skapare. Att inte vilja erkänna och följa Gud såsom just Gud utan att istället förklara sig själv vara sin egen herre och gud. Det är detta uppror gentemot Gud som också är kärnan i själva syndafallet och skilsmässan från Gud.

 

Men Gud älskar människan, ty Han är kärlek. Och därför beslöt Gud att själv komma till oss för att erbjuda en väg tillbaka till Honom. När Jesus Kristus kom till oss så var det Gud själv som kom till oss. Då Gud och livet med Honom är det sanna livet som är fullt av bestående glädje, utgivande kärlek och inre frid och salighet, så är detta återvändande till Gud faktiskt den stora lösningen och hjälpen på människans tillstånd av idag.

 

Guds enorma Nåd och kärleksförklaring till dig: Nu så hade ju människan fått in det onda giftet i sitt själva väsen. Men Gud är fullkomlig i godhet, i det som är rätt och inte fel, i det som är sanning. Gud är helig och inget mörker finns i Honom. Detta människans gift separerade alltså henne fullständigt från Gud. Enda sättet för Gud att åter igen skapa en förbindelse och en gemenskap med människan var att Själv avlägsna detta gift från människan. Jesus gick av kärlek till dig och mig upp på Korsets trä för att där spikas fast och dö. Varför? Svar: Jesus, d v s Gud själv sonade på så vis allt av synd, ondska och fel du och jag begått i våra liv, detta som giftet i oss åstadkommit.

 

Där på Korset tog Jesus konsekvensen eller straffet för din och min synd. Låt mig förklara:

Om vi begår brott så kommer polisen, det blir rättegång och vi tilldelas ett straff för vårt brott, detta förfaringssätt är naturligt och nedlagt i oss sedan urminnes tid. Så också med Gud, som är själva rättvisans och sanningens grundval; Det blir alltså en gigantisk rättegång, en dom och ett straff för att rätt och sanning ska bevaras i universum, i all evighet. Vi har alla försyndat oss mot Gud och Hans fullkomlighet, ingen kommer i närheten av den godhet, rätt och sanning, helighet och fullkomlighet som Himlen består av. Vi är alla skyldiga, men Jesus Kristus trädde på Korset i ditt och mitt ställe och tog där vårt straff, för all vår synd, fel och brist. Detta är den största möjliga kärleken som Gud bevisat till oss. Där på Korset blev du och jag frikända och förlåtna. Denna Frälsning (räddning) är givet av Gud helt fritt av Nåd, utan att vi kan någonsin förtjäna det på något vis, och denna Frälsning tas emot i Tro. Där på Korset utplånade alltså Jesus vårt inre gift, detta som skapat så mycket lidande för oss, och som varit det stora hindret dig och Gud emellan. Nu öppnades Vägen tillbaka till Gud och det sanna liv som Han har, vilket också är ett evigt liv.

 

Himlen är en fullkomlig plats, ingen kan kliva in där med sitt gift, då skulle Himlen bli lik jorden sådan den är. Men om en människa har tagit emot reningen och friheten från detta gift genom att acceptera och tro på Jesus och hans frälsningsverk på Korset, så kan denna människa kliva in i det eviga livet i Himlen. Vidare: Jesus Uppstod från de döda. Och när du kommer till Korset, och där lämnar din synd, när du i Tro tar emot Jesus och hans frälsning, så blir du del av Jesu Uppståndelseliv, vilket innebär att du blir andligen född på nytt, d v s Guds Ande tar boning i dig och kontakten, relationen dig och Gud emellan upprättas andligen.

 

Alltså, när du accepterar Jesus, tror och tar emot Honom som din Herre och Frälsare, vilket också innebär att du väljer att följa Gud i lydnad och alltså inte fortsätta i ditt uppror mot Honom, ja, då har du gått över från döden till livet också här och nu, d v s du får såsom andligen pånyttfödd del av gemenskapen med Gud själv, Jesus Är vägen, sanningen och livet. Det är här i denna andliga gemenskap med Gud du får, varje dag, ta emot liv, kärlek och glädje från Gud. Det är här du får från Gud den kraft du behöver för att kunna leva såsom Han vill. Ditt liv som frälst sker inte i din egen kraft och förmåga, utan i Guds andliga kraft och liv. Du kan alltid komma till Jesus och Han hjälper dig, lyfter dig upp, helar dig och styrker dig, och fyller dig med sitt liv av kärlek, glädje och frid, av Gudslivet det sanna, verkliga och ursprungliga. Detta är miljoner kristnas vittnesbörd och erfarenhet nu och genom 2000 år av Evangelium på vår jord.

 

Kom du nu till Jesus, för Herren kallar på dig nu. Korset väntar på dig. Att du ska acceptera och tro Jesus, och ta emot Honom, Frälsaren. Öppna och böj ditt hjärta inför Gud den allsmäktige Skaparen, och bekänn ditt behov av Jesus och Frälsning. Bekänn att Jesus är din Herre och Frälsare, att du tror att Jesus dog för dina synder, och att Jesus Uppstod från de döda för att ge dig evigt liv. Idag är Frälsningens dag! Men det är du som måste välja vilken väg du ska gå, räddningens och frälsningens väg eller att gå din egen väg, bort från Gud för alltid till evigt straff och förtappelse. Gud älskar dig, men Han kan inte tvinga dig, du har en fri vilja. Kom till Korset och till Jesus, det är Guds erbjudande och kallelse till alla människor, också till dig här och nu?


Om du vill, be denna Frälsningsbön från ditt hjärta till Gud: GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS DOG FÖR MINA SYNDER OCH ATT HAN UPPSTOD FRÅN DE DÖDA PÅ 3:JE DAGEN. HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE; FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, I JESU NAMN AMEN

Tidigare inlägg
RSS 2.0